مقاله بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي شناختي فراشناختي با پيشرفت تحصيلي: آزمون مدل هاي رقيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۳۴ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه باورهاي انگيزشي و راهبردهاي شناختي فراشناختي با پيشرفت تحصيلي: آزمون مدل هاي رقيب
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي انگيزشي
مقاله راهبردهاي شناختي و فراشناختي
مقاله دانش آموزان دبيرستاني دختر
مقاله آزمون مدل هاي رقيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني ياسمين
جناب آقای / سرکار خانم: باقريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کدخدايي محبوبه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي روابط بين باورهاي انگيزشي (باورهاي خودکارآمدي، باورهاي کنترل در يادگيري و اضطراب آزمون) و راهبردهاي شناختي و فراشناختي (تفکر انتقادي، خودنظم بخشي  فراشناختي، مديريت زمان و مکان مطالعه، کمک طلبي از همسالان) با پيشرفت تحصيلي، در دانش آموزان دختر سوم دبيرستان رشته علوم  انساني، با استفاده از مدل علي است. روش: براي انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گيري چندمرحله اي استفاده شد؛ بدين شکل که از بين دانش آموزان دختر که در سال تحصيلي ۸۹ ۱۳۸۸ در دبيرستان هاي شهر تهران در رشته علوم انساني تحصيل مي کردند، ۲۵۰ نفر انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. براي ارزيابي همه متغيرهاي پژوهش، از پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري استفاده شد. در اين پژوهش، معدل پايان سال تحصيلي دانش آموزان در پنج درس اختصاصي، به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي آنها در نظر گرفته شد. يافته ها با روش هاي آماري تحليل عاملي اکتشافي، تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير تجزيه و تحليل و براي بررسي روابط علي بين متغيرهاي پژوهش، دو مدل مفهومي آزموده و مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش از برازش بهتر مدل دوم با يافته ها حمايت مي کنند. در اين مدل، دو متغير باورهاي خودکارآمدي و باورهاي کنترل يادگيري، به عنوان متغيرهاي برون زاد؛ و متغيرهاي تفکر انتقادي، خودنظم بخشي فراشناختي، مديريت زمان و مکان مطالعه، کمک طلبي از همسالان، اضطراب آزمون و پيشرفت تحصيلي متغيرهاي درون زاد در نظر گرفته شدند. با اين حال، هر دو مدل نشان دهنده وجود روابط علي معنادار بين باورهاي انگيزشي، راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت تحصيلي هستند.
نتيجه گيري: دانش آموزان با خودکارآمدي بيشتر، از راهبردهاي شناختي و فراشناختي بيشتري استفاده مي کردند، اضطراب آزمون کمتري داشتند و در نتيجه پيشرفت تحصيلي آنها بيشتر بود.