مقاله بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مختل با موفقيت تحصيلي دانش آموزان داراي اضطراب امتحان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مطالعات تربيتي و روان شناسي از صفحه ۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه باورهاي فراشناختي مختل با موفقيت تحصيلي دانش آموزان داراي اضطراب امتحان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي فراشناختي مختل
مقاله موفقيت تحصيلي
مقاله اضطراب امتحان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالقاسمي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: گل پور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نريماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين باورهاي فراشناختي مختل و موفقيت تحصيلي در دانش آموزان داراي «اضطراب امتحان» مي باشد. نمونه اين پژوهش شامل ۲۴۳ آزمودني داراي اضطراب امتحان بود که از ميان ۹۰۰ دانش آموز سال سوم راهنمايي شهرستان نوشهر شناسايي شدند. براي جمع آوري داده ها از فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپيل برگر استفاده شده است. معدل کل نمرات دانش آموزان به عنوان موفقيت تحصيلي در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد که باورهاي فراشناختي مختل با موفقيت تحصيلي (r=0.21) دانش آموزان داراي اضطراب امتحان رابطه منفي معني داري دارد. بين باورهاي فراشناختي مختل و شدت اضطراب امتحان (r=0.17) همبستگي مثبت معني داري به دست آمد (P<0.01). همچنين، نتايج تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد که ۱۱ درصد واريانس مربوط به موفقيت تحصيلي توسط مولفه هاي فراشناختي تبيين مي شود. اين نتايج حاکي از آن است که با افزايش باورهاي فراشناختي مختل موفقيت تحصيلي دانش آموزان داراي اضطراب امتحان کاهش مي يابد.