مقاله بررسي رابطه باورهاي مذهبي با سلامت روان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه باورهاي مذهبي با سلامت روان (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ابهر)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهاي مذهبي
مقاله سلامت رواني
مقاله دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، به بررسي رابطه بين ميزان اعتقادات مذهبي و سلامت رواني اهتمام ورزيده است. جامعه آماري اين پژوهش را کليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر که در سال تحصيلي ۸۷-۸۸ به تحصيل اشتغال داشته اند، تشکيل مي دهد. با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي تعداد ۴۰۰ نفر (۲۰۰ نفر پسر و ۲۰۰ نفر دختر) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي آزمايش فرضيه ها پرسشنامه اعتقادات مذهبي و سلامت روان مورد استفاده قرار گرفت.
پس از جمع آوري داده ها فرضيه پژوهشي که شامل ۳ فرضيه بود مورد تجزيه و تحليل واقع شد. براي بدست آوردن ميزان ارتباط با وجه اشتراك بين دو گروه از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد و نتايج فرضيه هاي پژوهش ازاين قرار است:
فرضيه اول که فرضيه اصلي پژوهش مي باشد يعني ((رابطه معني داري ميان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان وجود دارد)) نشان از آن داشت که از حيث آماري، با توجه به مقدار معناداري ۰٫۱۵ رابطه معني داري ميان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان با مقدار آزمون پيرسون ۰٫۱۷ وجود دارد. ازاين رو، فرض Ho مبني بر عدم وجود رابطه معني داري ميان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان» رد مي شود.
فرضيه دوم ((يعني رابطه معني داري بين باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان پسر وجود دارد))، آزمون فرضيه مورد نظر نشان از آن داشت که از حيث آماري، با اطمينان ۰٫۹۹ و سطح خطاي ۰٫۰۱ رابطه معني داري ميان باورهاي ديني با سلامت روان دانشجويان پسر با مقدار آزمون پيرسون ۰٫۱۴ وجود دارد. ازاين رو، فرض Ho تحقيق مبني بر «عدم وجود رابطه معني داري ميان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان پسر» رد مي شود.
فرضيه سوم ((رابطه معني داري ميان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان دختر وجود دارد))، آزمون فرضيه مورد نظر نشان از آن داشت که از حيث آماري، با توجه به مقدار معناداري ۰٫۸۶ رابطه معني داري ميان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان دختر با مقدار آزمون پيرسون ۰٫۱۷ وجود دارد. ازاين رو، فرض Ho تحقيق مبني بر «عدم وجود رابطه معني داري ميان باورهاي مذهبي با سلامت روان دانشجويان دختر» رد مي شود.