مقاله بررسي رابطه برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک با جوامع گياهي حاشيه پلايا (مطالعه موردي: جنوب پلاياي کاشان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۶۵۲ تا ۶۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک با جوامع گياهي حاشيه پلايا (مطالعه موردي: جنوب پلاياي کاشان)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات خاک
مقاله رسته بندي
مقاله طبقه بندي
مقاله آناليز چند متغيره
مقاله پلايا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيش از %۹۰ از مساحت ۱۶۵ ميليون هکتاري ايران در فلات ايران واقع شده است و حدود هفت ميليون هکتار از آن را مناطق شور و کويري تشکيل مي دهند. در اين مناطق ۶۰ پلايا با ساختمان متفاوت زمين شناسي وجود دارد که بيشتر از جنبه اقليمي، زمين شناسي مورد توجه بوده اند. در ميان محيطهايي که گراديان هاي محيطي را به طور مشخص نشان مي دهند حاشيه پلايا مي باشند. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه پوشش گياهي و عوامل محيطي بويژه عوامل خاکي در محدوده پلاياي کاشان مي باشد. نمونه برداري از پوشش که شامل درصد پوشش، تراکم، و فراواني است در ۳۵ پلات ويتاکر اصلاح شده انجام گرفت. در هر پلات نيز با حفر پروفيل نمونه برداري از خاک انجام شد و برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک با روش هاي متداول بدست آمد. در بررسي پوشش گياهي۶۰ گونه گياهي متعلق به ۱۶ خانواده گياهي شناسايي گرديد که خانواده هاي Chenopoiaceae، Graminaceae  و Compositae بيشترين تعداد گونه را داشتند که به ترتيب ۶/۱۶، ۱۵و ۳/۱۳ درصد از کل گونه هاي موجود را تشکيل مي دهند. طبقه بندي پوشش گياهي با استفاده از روش TWINSPAN انجام شد و شش گروه گياهي تشخيص داده شد. براي بررسي رابطه پوشش گروه هاي گياهي از روش هاي DCA و  CCAاستفاده شد و نتايج گروه بندي روش TWINSPAN را تاييد کرد و نشان داد که رابطه روشني بين پوشش گياهي و عوامل خاکي مورد بررسي وجود دارد. بر اساس روش CCA محور اول با کربنات، EC، يون بيکربنات، نسبت K/Na، Ca/Na، آهک،Ca/Mg ، کلر و در نهايت pH بيشترين همبستگي را دارد و در محور دوم ميزان کلسيم pH، گچ، رس و بيکربنات بيشترين همبستگي را نشان دادند. در مجموع دو محور اول ۸/۲۴ درصد از واريانس را توجيه مي کنند.