مقاله بررسي رابطه بلندمدت عوامل توليد و ارزش افزوده بخش کشاورزي با به کارگيري رهيافت هم گرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۳۹ تا ۳۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بلندمدت عوامل توليد و ارزش افزوده بخش کشاورزي با به کارگيري رهيافت هم گرايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل توليد کشاورزي
مقاله انرژي
مقاله تکنيک همگرايي
مقاله رهيافتARDL
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خليليان صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نهاده هاي مهمي که ناديده گرفتن آن در تابع توليد مي تواند اريب جدي در برآورد پارامترهاي تابع ايجاد کند، نهاده انرژي است. در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن نهاده مهم انرژي در تابع توليد بخش کشاورزي، از تورش در برآوردها ممانعت به عمل آمده و همچنين امکان تحليل اثر اين نهاده در توليد بخش کشاورزي فراهم آمده است. در اين مطالعه، در ابتدا به منظور سازگار نمودن آمارهاي موجود با تعريف تابع توليد و اجتناب از مواجهه با اريب ضرايب، توليد بالقوه با به کارگيري روشي ترکيبي که در واقع تلفيقي از دو روش “روند توليد واقعي” و “خط روند بين اوج هاي تعديل شده” مي باشد، برآورد و به عنوان متغير وابسته مدل (به جاي توليد بالفعل) در نظر گرفته شده است. در مرحله بعد به منظور برآورد تابع توليد، و نيز مواجهه نشدن با رگرسيون کاذب، روش خود توضيح با وقفه هاي گسترده(ARDL)1 ، به دليل برتري اين رهيافت نسبت به روش هاي آلترناتيو، در چارچوب فرم تبعي کاب، داگلاس به کار گرفته شده است. نتايج به دست آمده از برآورد ضرايب الگو بيانگر اثر معني دار و مثبت هر يک از نهاده ها و از جمله انرژي بر ارزش افزوده بالقوه بخش کشاورزي طي دوره مورد مطالعه ۸۳،۱۳۴۶ بوده، به طوري که ضرايب بلندمدت براي نهاده هاي نيروي کار، سرمايه و انرژي به ترتيب برابر ۳۴/۰، ۱۵/۰ و ۴۸/۰ و ضرايب کوتاه مدت نيز براي نهاده هاي ياد شده به ترتيب معادل ۰۳۵/۰، ۰۴۷/۰ و ۰۱۵/۰ برآورد شده است. همچنين مقدار ضرايب استاندارد شده براي نهاده هاي ياد شده به ترتيب برابر ۰۳۴/۰، ۱۷/۰ و ۸۳/۰ بوده که گوياي اهميت نسبي بالاي نهاده انرژي نسبت به ديگر نهاده ها بوده است. همچنين مقايسه ضرايب کوتاه مدت و بلندمدت بيانگر اين مطلب مي باشد که اگرچه در بلندمدت تاثير نهاده ها از جمله انرژي بر توليد، قابل ملاحظه بوده اما اثرگذاري بر توليد در کوتاه مدت، ناچيز بوده است.