مقاله بررسي رابطه بين آللهاي ژن BoLA-DRB3.2 با ورم پستان باليني و امتياز سلول هاي بدني شير در گاوهاي هلشتاين ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين آللهاي ژن BoLA-DRB3.2 با ورم پستان باليني و امتياز سلول هاي بدني شير در گاوهاي هلشتاين ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله BoLA-DRB3
مقاله PCR-RFLP
مقاله ورم پستان باليني
مقاله امتياز سلول هاي بدني شير‏
مقاله گاوهاي شيري هلشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آتشي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي شهربابك محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني يگانه حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميرايي آشتياني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي ميانجي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه رابطه بين آلل هاي ژن BoLA-DRB3.2 با امتياز سلول هاي بدني شير و ورم پستان باليني در گاوهاي شيري هلشتاين بررسي شد. ورم پستان باليني به شكل وجود يا عدم وجود حداقل يك مورد بيماري شناسايي شده توسط گاودار يا دامپزشك‏ طي دوره شيردهي اول تعريف شد. به منظور ايجاد داده هايي با توزيع نرمال، تعداد سلول هاي بدني مربوط به دوره نخست شيردهي با تبديل لگاريتمي به امتياز سلول هاي بدني تبديل شد. به منظور تعيين ژنوتيپ حيوانات مورد مطالعه از روش PCR-RFLP و براي هضم محصولات PCR از آنزيم هاي RsaI،BstYI  و HaeIII استفاده شد. براي ارزيابي اثر آلل هاي مختلف ژن مورد مطالعه بر امتياز سلول هاي بدني و ورم پستان باليني به ترتيب از مدل خطي عمومي و رگرسيون لجستيك استفاده شد. نتايج حاصل نشان داد كه آلل BoLA-DRB3.2*11 به طور معني داري با مقادير كمتر امتياز سلول هاي بدني مرتبط است، ولي اثر آلل ها بر ورم پستان باليني معني دار نبود. اگرچه تاييد نتايج تحقِيق حاضر به مطالعات بيشتري نياز دارد، اما مي توان استنباط نمود ژن BoLA-DRB3 داراي اين پتانسيل مي باشند كه به عنوان نشانگر ژنتيكي براي بهبود ورم پستان و سلامتي پستان در گاوهاي شيري مورد استفاده قرار گيرد.