مقاله بررسي رابطه بين آموزش اجتماعي و ارتکاب به قاچاق کالا (مطالعه موردي استان هرمزگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۶۹ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين آموزش اجتماعي و ارتکاب به قاچاق کالا (مطالعه موردي استان هرمزگان)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قاچاق کالا
مقاله آموزش درون خانواده ها و بين نسلي
مقاله سطح خرد و ميانه و کلان قاچاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسايي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به بررسي ارتباط شاخص آموزش درون خانواده و قاچاق کالا در استان هرمزگان مي پردازد و فرضيه اصلي آن اين است که قاچاق کالا در فرآيند آموزش درون خانواده ها و گروه همسالان به افراد آموخته مي شود.
چارچوب نظري اين مقاله از نظريه يادگيري اجتماعي ساترلند گرفته شده و بر اساس آن متغير ها تعريف و به بررسي رابطه بين متغيرها پرداخته شده است.
جامعه مورد مطالعه در اين مقاله استان هرمزگان است و بررسي به روش کيفي صورت گرفته است. جامعه آماري حاضر تعداد ۵۵ نفر از شهروندان و ۱۵ نفر از زندانيان قاچاق کالا در زندان بندرعباس مي باشند که به روش مصاحبه رسمي و غيررسمي از آنها پرسش هايي در راستاي سوالات تحقيق صورت گرفته است.
اصلي ترين نتايج حاصل از اين بررسي اين است که آموزش درون خانواده ها و گروه همسالان به افراد به عنوان عاملي تاثير گذار در قاچاق کالا در سطح خرد است و در سطوح مياني و کلان قاچاق، عوامل ديگري از جمله ثروت طلبي افراد تاثير گذارتر بودند.