مقاله بررسي رابطه بين آگاهي بوم شناختي و دانش برنج کاري زنان شاليکار بندرانزلي با ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۴۷ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين آگاهي بوم شناختي و دانش برنج کاري زنان شاليکار بندرانزلي با ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي بوم شناختي
مقاله پايداري
مقاله دانش برنج کاري
مقاله زنان شاليکار
مقاله کشاورزي پايدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهارسوقي امين حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف بررسي رابطه بين آگاهي بوم شناختي و دانش برنج کاري زنان شاليکار بندرانزلي با ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار انجام شد. تحقيق از نوع توصيفي – تحليلي بوده که به روش علي – رابطه اي انجام گرفت. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه زنان شاليکار بالاي ۲۵ سال سن (N=3029) از دو دهستان و چهار روستاي اين شهرستان بود که به شيوه نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. با شيوه نمونه گيري تصادفي نظامدار ۲۷۵ شاليکار زن انتخاب و در اين مطالعه شرکت کردند. ابزار اصلي اين تحقيق پرسشنامه بود. يافته هاي توصيفي تحقيق نشان داد که پاسخ گويان از اگاهي بوم شناختي و دانش برنج کاري بالايي در حيطه کاري خود برخـوردار هستند و معيـارهاي کشـاورزي پايدار را رعايت مي کنند. يافته هاي تحليلي نيز نشان داد که بين ميانگين ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار زنان شاليکار از جهت روستاهاي مورد مطالعه، سطح تحصيلات، نوع مالکيت بر شاليزار و نوع بذر مصرفي در سطح ۱% خطا تفاوت معني دار وجود دارد. همچنين، بين سن، سابقه برنج کاري، ميزان توليد برنج، وسعت شاليزار، ميزان مشارکت اجتماعي، درامد ساليانه فروش برنج، اگاهي بوم شناختي و دانش برنج کاري و ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار در سطح ۹۹% اطمينان همبستگي مثبت و معني دار، بين تعداد اعضا خانوار و ميزان رعايت معيارهاي کشاورزي پايدار با همين احتمال، همبستگي منفي و معني داري وجود دارد. متغيرهاي مستقل ميزان توليد برنج و درآمد ساليانه فروش برنج بيشترين نقش و سهم را در تبيين متغير وابسته داشتند (R2=0.36).