مقاله بررسي رابطه بين ابعاد توانمندسازي و امنيت شغلي کارکنان دانشگاه علوم انتظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۴۳۷ تا ۴۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ابعاد توانمندسازي و امنيت شغلي کارکنان دانشگاه علوم انتظامي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله امنيت شغلي
مقاله دانشگاه علوم انتظامي
مقاله سازمان
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: قهرماني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمودآبادي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي رابطه بين ابعاد توانمندسازي و امنيت شغلي کارکنان دانشگاه علوم انتظامي مي پردازد. در اين راستا دو متغير توانمندسازي کارکنان (شامل ۵ بعد: احساس شايستگي، احساس موثر بودن، احساس اعتماد، احساس استقلال در کار و احساس معني دار بودن) و امنيت شغلي کارکنان مورد سنجش و تحليل قرار گرفت. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي – همبستگي بوده و از پرسشنامه اي که روايي و پايايي آن مورد تاييد بوده جهت جمع آوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق کليه کارکنان دانشگاه علوم انتظامي بوده که به روش تصادفي ساده نمونه اي به تعداد ۲۰۰ نفر از آنها انتخاب شده. از مجموع ۲۰۰ پرسشنامه توزيعي در نمونه آماري ۱۸۰ پرسشنامه برگشت داده شد. روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق آزمون همبستگي گشتاوري پيرسون مي باشد. در پايان در جهت پاسخ دهي به سوالات تحقيق نتايج زير به دست آمده است: به طور کلي بين توانمندسازي و امنيت شغلي کارکنان دانشگاه علوم انتظامي رابطه معني داري وجود داشت ولي رابطه ابعاد توانمندسازي و امنيت شغلي به شرح زير مي باشد. بين احساس شايستگي، احساس اعتماد، احساس موثر بودن، احساس استقلال و احساس معنادار بودن با امنيت شغلي کارکنان دانشگاه علوم انتظامي رابطه معناداري وجود دارد.