مقاله بررسي رابطه بين ادراک از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه: (شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ستاد تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۶۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ادراک از عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني مورد مطالعه: (شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ستاد تهران)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله عدالت توزيعي
مقاله عدالت رويه اي
مقاله عدالت مراوده اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رامين مهر حميد
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زاده مقدم اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتار شهروندي سازماني رفتارهاي فرانقشي و خودجوشي است که؛ کارکنان را در وضعيتي قرار مي دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظيفه و شرح شغل خود عمل نمايند. در اين ميان ادراک کارکنان از منصفانه بودن پرداخت ها و برابري در رويه هاي سازماني و همچنين منصفانه بودن رفتارهاي بين شخصي در سازمان نقش بسزايي در تشويق و توسعه رفتار شهروندي سازماني دارد. مقاله حاضر همبستگي ابعاد ادراک از عدالت سازماني و همبستگي ادراک از عدالت با رفتار شهروندي سازماني را مورد بررسي قرار داده است. براي سنجش رفتار شهروندي سازماني از پرسش نامه ارگان و براي سنجش عدالت از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. از اين رو، ابتدا از طريق تکنيک تحليل عاملي روايي ادراک از عدالت سازماني مورد تاييد قرار گرفت، سپس رابطه ميان ادراک از عدالت و رفتار شهروندي سازماني از طريق تحليل مسير سنجيده شد. نتيجه تحقيق نشان داد که رابطه بين ادراک از عدالت سازماني با رفتار شهروندي سازماني معني دار است. از بين ابعاد عدالت، عدالت مراوده اي از همبستگي قوي تري نسبت به دو بعد ديگر برخوردار است و سه بعد عدالت سازماني نيز با يکديگر همبستگي دارند.