مقاله بررسي رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران: برآورد منحني آرمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۹۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران: برآورد منحني آرمي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه دولت
مقاله رشد اقتصادي
مقاله منحني آرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادزاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري صميمي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي پتانلار سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون دخالت دولت، رشد و رسيدن به سطح بالاي ثروت اقتصادي دست يافتني نيست. جوامعي كه سطح نسبتا بالايي از فعاليتهاي اقتصاديشان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ايجاد بوروكراسي، رانت جويي، فساد و ناكارايي، نتوانسته اند به رشد اقتصادي چشمگير برسند. ساده تر مي توان گفت كه دخالت صفر يا صد درصد دولت در اقتصاد هر كدام به عللي متفاوت رشد اقتصادي را محدود مي كنند.
امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاد دانان بر موضوعاتي همچون اندازه بهينه دولت و کوچک سازي اندازه دولت متمرکز شده اند. نقطه عطف مطالعات جديد در اين زمينه منحني ريچارد آرمي است. اين منحني بيانگر رابطه اي غيرخطي (درجه دوم) و داراي نقطه ماکزيمم بين اندازه دولت و رشد اقتصادي است. بر اين اساس، در تحقيق حاضر اندازه اي از دولت ايران که به حداکثر رشد اقتصادي منجر شود، بهينه معرفي شده است. با استفاده از داده هاي دوره زماني ۱۳۳۸-۱۳۸۳، پس از اجراي آزمون رمزي، به برآورد منحني آرمي پرداخته ايم. نتايج حاصل از برآورد منحني بيانگر اين است که رابطه بين اندازه دولت و رشد اقتصادي غيرخطي (درجه دوم) و داراي نقطه ماکزيمم است. اما نتيجه مهمتر آنکه اندازه کنوني دولت در ايران بزرگتر از اندازه بهينه آن است و بايد اقداماتي در جهت کوچک سازي و منطقي كردن آن انجام داد.