مقاله بررسي رابطه بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي برخورد با تعارض در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان نمين در سال تحصيلي ۸۹- ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۸۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي برخورد با تعارض در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان نمين در سال تحصيلي ۸۹- ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قدرت مديران
مقاله مديريت تعارض
مقاله قدرت قانوني
مقاله قدرت پاداش
مقاله قدرت اجبار
مقاله استراتژي هاي راه حل گرايي
مقاله عدم مداخله و کنترل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مقامي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين انواع قدرت مورد استفاده مديران با شيوه هاي برخورد با تعارض در مدارس راهنمايي و متوسطه شهرستان نمين در سال تحصيلي ۸۹- ۱۳۸۸ است. روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش را دبيران مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان تشكيل داده اند كه تعداد آن ها ۳۲۰ نفر است. از اين تعداد و بر اساس جدول مورگان تعداد ۱۷۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقيق دو پرسشنامه (قدرت و برخورد با تعارض) محقق ساخته است که روايي پرسشنامه ها با توجه به نظر استادان و متخصصان و پايايي آن با اجراي آزمايشي و محاسبه ضريب همساني دروني (آلفاي کرونباخ) تعيين شد كه براي پرسشنامه انواع قدرت ۰٫۹۱ و براي پرسشنامه مديريت تعارض ۰٫۸۹ به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است؛ به طوري که براي توصيف داده ها از جداول توزيع فراواني، ميانه، نما، انحراف معيار استفاده شده، همچنين جهت سنجش رابطه معناداري و ميزان همبستگي از آزمون خي – دو و ضريب همبستگي کرامر استفاده شده است. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که بين استفاده مديران از انواع قدرت با شيوه هاي برخورد با تعارض رابطه معناداري وجود دارد. مديران در برخورد با تعارض به ترتيب اولويت از استراتژي راه حل گرايي، استراتژي عدم مداخله و استراتژي کنترل استفاده كرده اند.