مقاله بررسي رابطه بين بهره وري نيروي انساني و بازده سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين بهره وري نيروي انساني و بازده سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدهي
مقاله بورس
مقاله بهره وري
مقاله سرمايه بري
مقاله کاربري
مقاله نيروي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي كوشكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي که هدف اکثر سازمان ها ايجاد ارزش براي سهام داران است و اين مورد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس در غالب بازدهي سهام متبلور مي شود، لازمه جلب توجه مديران به مقوله بهره وري نيروي انساني، شناسايي تاثير بهره وري نيروي انساني در رسيدن به اين هدف و شناسايي موانع احتمالي در اين رابطه است. هدف از اين تحقيق ارزيابي تاثير بهره وري نيروي انساني بر بازدهي سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور ۱۱۲ شرکت در بازه زماني ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۴ به عنوان نمونه انتخاب شدند و رابطه فوق در آن ها مورد سنجش قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي بيانگر اين است که بين بهره وري نيروي انساني و بازدهي سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد و همچنين از اين بابت بين شرکت هاي کاربر و سرمايه بر تفاوتي وجود ندارد. در ادامه تاثير نوع صنعت بر اين رابطه مورد آزمون قرار گرفت و اين نتيجه به دست آمد که در شش صنعت اين رابطه منفي است.