مقاله بررسي رابطه بين تعهد سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين تعهد سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان ها (بهداشتي درماني)
مقاله مديران
مقاله بيمارستان هاي آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: شعربافچي زاده نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه روش هاي قديمي ادارات و سازمان ها پاسخگوي تغييرات سريع محيط اطراف نيست. اين تغيير باعث شده است که شکل هاي جديدي از سازمان همانند سازمان هاي يادگيرنده به وجود آيد. از اين رو، اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين تعهد سازماني و ميزان کاربست مولفه هاي سازمان يادگيرنده در بين مديران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان صورت گرفته است.
روش بررسي: اين تحقيق از نوع تحقيقات توصيفي- همبستگي (رابطه اي) بوده است. جامعه مورد پژوهش از کليه مديران بيمارستان هاي آموزشي شهر اصفهان (۲۱۰ نفر) انتخاب شده است. نمونه گيري به روش سرشماري صورت گرفته است. ابزار جمع آوري داده ها، پرسش نامه هاي سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني بوده است که اعتبار و روايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي به کمک نرم افزار ۱۳SPSS استفاده شده است.
يافته ها: ميانگين نمره سازمان يادگيرنده ۵۹٫۵ (±۱۸٫۵ انحراف معيار) و ميانگين نمره تعهد سازماني در بين مديران  60.8(±۱۰٫۸ انحراف معيار) بوده است. به طور کلي بين ميزان کاربست سازمان يادگيرنده و تعهد سازماني مديران (تعهد عاطفي، تعهد عقلايي، تعهد هنجاري) با کمک آزمون آماري Pearson رابطه معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: در محيط متحول امروزي كه شاهد تغييرات بسيار سريع در حوزه هاي مختلف علم، فناوري، همچنين پيچيدگي و پويايي روز افزون عوامل محيطي هستيم تنها سازمان هايي مي توانند بقا يابند و رشد كنند كه قادر به سازگاري فعال (تعادل پويا) با محيط پيرامون باشند كه اين هدف تنها در سازمان هاي يادگيرنده محقق مي شود.