مقاله بررسي رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي با توجه به ويژگي هاي خاص شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۳۹ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي با توجه به ويژگي هاي خاص شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغييرات جريانات نقدي عملياتي
مقاله تغييرات سود تقسيمي
مقاله تغييرات سود عملياتي
مقاله ويژگي هاي خاص شركت
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان سقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي محتواي اطلاعاتي تغييرات جريانات نقدي عملياتي در توضيح تغييرات سود تقسيمي، با در نظر گرفتن تغييرات سود عملياتي، در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنين نقش سه ويژگي رشد، اهرم و اندازه شركت بر اين رابطه مورد بررسي قرار گرفته است. اين تحقيق شامل ۳۲۹ مشاهده سال – شركت است كه به ۴۷ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زماني ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ مربوط مي شود. اين تحقيق شامل چهار فرضيه است، كه فرضيه اول مربوط به رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي با تغييرات سود تقسيمي و فرضيه هاي دوم، سوم و چهارم، به ترتيب مربوط به نقش ويژگي هاي رشد، اهرم و اندازه شركت بر اين رابطه است. روش آماري در اين تحقيق، تحليل همبستگي از طريق رگرسيون چند متغيره است. آزمون فرضيات به دو صورت مقطعي و تجمعي انجام شده است. نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول تحقيق نشان داد كه بر خلاف تحقيقات گذشته، با در نظر گرفتن تغييرات سود عملياتي، بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي، رابطه معني داري وجود دارد. نتايج تجربي به دست آمده از آزمون فرضيه دوم حاكي از آن بود كه ميزان رشد و توسعه يافتگي شركت، رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي را تحت تاثير قرار نمي دهد. همچنين نتايج تجربي حاصل از فرضيات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ويژگي اهرم و اندازه شركت در رابطه بين تغييرات جريانات نقدي عملياتي و تغييرات سود تقسيمي است.