مقاله بررسي رابطه بين تنوع گونه اي و عوامل محيطي (مطالعه موردي: مراتع آرتون- فشندك طالقان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۱۷۱ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين تنوع گونه اي و عوامل محيطي (مطالعه موردي: مراتع آرتون- فشندك طالقان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله مراتع طالقان
مقاله تجزيه مولفه هاي اصلي
مقاله عوامل محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع چاهوكي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قمي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پيري صحراگرد حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق رابطه بين تنوع گونه اي مراتع طالقان با عوامل محيطي بررسي شده است. براي اندازه گيري اطلاعات پوشش گياهي با توجه به حساس بودن پارامتر تنوع گونه اي به سطح و تعداد پلات، سطح مناسب پلات نمونه برداري به روش سطح حداقل و تعداد پلات بعد از نمونه برداري اوليه با توجه به تغييرات پوشش گياهي به روش آماري تعيين شد. سپس در هر واحد، نمونه برداري در طول ۳ ترانسكت ۱۵۰ متري انجام شد. در طول هر ترانسكت، ۱۵ پلات با ابعاد يك مترمربع و به فاصله ۱۰ متر از هم قرار داده شدند. در هر پلات نوع و تعداد گونه هاي گياهي موجود و درصد آنها تعيين شد. همچنين در ابتدا و انتهاي هر ترانسكت پروفيل حفر و از عمق ۰-۳۰ سانتي متر نمونه خاك برداشت شد. از خصوصيات خاك رس، سيلت، شن، ماده آلي، آهك، اسيديته، هدايت الكتريكي، ازت، فسفر و پتاسيم اندازه گيري شد. بعد از جمع آوري اطلاعات، شاخص هاي تنوع گونه اي شانون- وينر و سيمپسون تعيين شد. همچنين مهمترين عوامل تاثيرگذار بر تغييرات تنوع گونه اي با روش تجزيه مولفه هاي اصلي مشخص شد. نتايج نشان داد كه از بين عوامل مورد بررسي، جهت جغرافيايي، عمق، بافت‌، آهك و پتاسيم خاك بيشترين تاثير را بر تنوع گونه اي دارند.