مقاله بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي و بهداشت رواني آموزگاران با ادراک از جو سازماني مدارس ابتدايي ناحيه يک شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين تيپ هاي شخصيتي و بهداشت رواني آموزگاران با ادراک از جو سازماني مدارس ابتدايي ناحيه يک شيراز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيپ هاي شخصيتي
مقاله بهداشت رواني
مقاله جو سازماني
مقاله آموزگاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: خادم كشاورز مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي و بهداشت رواني آموزگاران با جو سازماني مدارس ابتدايي ناحيه يک شيراز بوده است. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بود ه است. جامعه آماري در اين پژوهش شامل کليه آموزگاران ناحيه يک شهر شيراز (۱۱۱۹ زن و ۳۰۱ مرد) بوده اند که جهت انتخاب نمونه آماري در اين پژوهش از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شد که با مراجعه به جدول مورگان نمونه مناسب شامل ۳۱۰ (۲۱۰ زن و ۱۰۰ مرد) نفر مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه شخصيت آيزنك، پرسشنامه بهداشت رواني کلدبرگ و پرسشنامه جو سازماني هاپلين و کرافت بوده است. داده هاي جمع آوري شده با ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t و رگرسيون چند گانه مورد تحليل قرار گرفته اند که مهم ترين نتايج عبارت بوده اند از اين که، بين تيپ هاي شخصيّتي (درونگرا و برونگرا) با ادراک از جو سازماني رابطه معني داري وجود ندارد. بين ابعاد بهداشت رواني (علايم جسماني و افسردگي) با ادراک از جو سازماني مدارس رابطه معني داري وجود دارد. بين تيپ هاي شخصيتي آموزگاران زن و مرد تفاوت معني داري وجود دارد.