مقاله بررسي رابطه بين جريان نقد عملياتي و نسبت هاي نقدينگي با بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۶۰ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين جريان نقد عملياتي و نسبت هاي نقدينگي با بازده سهام در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردش وجوه نقد
مقاله گردش وجه نقد عملياتي
مقاله نسبت آني
مقاله نسبت خالص سرمايه در گردش به کل دارايي ها
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي ولي
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرپور خاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفيد بودن اطلاعات صورت هاي مالي به قدرت تبيين و پيش بيني ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نيز مستقيما تحت تاثير بازده فعلي و بازده هاي آتي است. بازدهي سهام بستگي به دو عامل تغييرات قيمت سهام در پايان دوره نسبت به اول دوره و ميزان سود نقدي دريافتي دارد. با توجه به اين موضوع ،هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين جريان نقد عملياتي و نسبت هاي نقدينگي (نسبت آني و نسبت خالص سرمايه در گردش به کل دارايي ها) با بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
جامعه آماري اين پژوهش متشکل از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه مورد بررسي شامل ۵۰ شرکت فعال در طي سال هاي ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۵ است داده هاي مورد نياز پژوهش از بانک اطلاعاتي نرم افزار تدبيرپرداز گردآوري شده اند. در اين پژوهش نوع رابطه در فرضيه ها همبستگي است و جهت آزمون فرضيات از رگرسيون استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده جهت انجام محاسبه ها و تخمين مدل رگرسيون،Excel  و SPSS است. نتيجه آزمون فرضيات نشان داد همانگونه که انتظار مي رفت بين جريان نقد عملياتي و نسبت آني با بازده سهام رابطه مثبت و معني دار وجود دارد ولي بين نسبت خالص سرمايه در گردش به کل دارايي ها با بازده سهام اين رابطه تأييد نگرديد که يکي از دلايل اين امر را مي توان کارايي ضعيف بازار سرمايه در ايران دانست که باعث عدم انعکاس همه اطلاعات موجود، در قيمت هاي سهام و به تبع آن بازده سهام شده است.