مقاله بررسي رابطه بين جريان هاي نقد آزاد و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۹۲ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين جريان هاي نقد آزاد و سياست تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان وجوه نقد آزاد
مقاله تغييرات تقسيم سود
مقاله فرصتهاي سرمايه گذاري
مقاله اندازه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني راز كريم
جناب آقای / سرکار خانم: ركابدار قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان احمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه پي بردن به نقش و جايگاه وجوه نقد آزاد به عنوان منبع تامين مالي داخلي کم هزينه نسبت به ساير منابع تامين مالي در تصميمات مديريتي و همچنين بررسي ارتباط اين وجوه با تغييرات تقسيم سود با در نظر گرفتن دو متغير فرصت هاي سرمايه گذاري و اندازه شرکت ها مي باشد. طبق تئوري جريان نقد آزاد و نظريه جنسن (۱۹۸۶) در شرکت هاي بزرگ به دليل داشتن طرق تامين اعتبار و در شرکت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري پائين به دليل نداشتن فرصت هاي سودآور جهت سرمايه گذاري انتظار مي رود که جريان هاي نقد آزاد بالايي داشته باشند. اين مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران با انتخاب نمونه آماري به تعداد ۱۲۵ شرکت مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ماتريس همبستگي و مقادير بردار ويژه، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي انجام شده است. نتايج نشان مي دهد که هم در شرکت هاي بزرگ و هم در شرکت هاي داراي فرصت هاي سرمايه گذاري پايين بين وجوه نقد آزاد و تغييرات تقسيم سود رابطه مثبت معني دار وجود دارد. اين نتيجه حاکي از اين است که مديران شرکت هاي مذکور در اتخاذ تصميمات مربوط به سياست تقسيم سود سه عامل مهم وجوه نقد آزاد، فرصت هاي سرمايه گذاري و اندازه را مورد توجه قرار مي دهند. بطور کل نتايج اين مطالعه از تئوري جريان نقد آزاد حمايت نموده و طبق اطلاعات استخراج شده از صورت هاي مالي شرکت هاي نمونه مورد بررسي، نظريه جنسن نيز در بورس اوراق بهادار تهران مصداق دارد.