مقاله بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و سبك هاي هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۲۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و سبك هاي هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت گيري مذهبي
مقاله سبك هويت
مقاله دانش آموزان
مقاله دوره متوسطه
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي فرح آبادي سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: احقر قدسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه موضوع هويت در ميان نوجوانان، سبك هاي هويت و عوامل موثر بر آنها توجه روان شناسان را به خود جلب كرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين جهت گيري مذهبي و سبك هاي هويت و مقايسه آنها در دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران انجام شده است.
نمونه پژوهش حاضر شامل ٣٠٠ نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران بودند كه با استفاده از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري، دو پرسشنامه مقياس جهت گيري هاي مذهبي و پرسشنامه سبك هاي هويت بودند و براي تجزيه و تحليل آماري داده هاي پژوهش از تحليل رگرسيون و t گروه هاي مستقل استفاده شد.
نتايج نشان داد كه بين جهت گيري هاي مذهبي با سبك هاي هويت در بين دانش آموزان دوره متوسطه رابطه معناداري وجود دارد. بين جهت گيري هاي مذهبي دانش آموزان پسر دوره متوسطه تفاوت معناداري وجود دارد و همچنين بين سبك هاي هويتي دانش آموزان دختر با دانش آموزان پسر دوره متوسطه تفاوت معناداري وجود دارد.
نتيجه اي كه حاصل شد اين بود كه يافته هاي اين پژوهش با نتايج پژوهش هاي پيشين هم خواني داشته و اين مويد لزوم توجه به جهت گيري هاي مذهبي در نوجوانان، براي بهره مند شدن از هويتي موفق است.