مقاله بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار در کارکنان يک دانشگاه نظامي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روان
مقاله حمايت اجتماعي
مقاله حمايت دوستان
مقاله حمايت خانواده
مقاله زنان سرپرست خانوار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي فريده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خانواده به عنوان مهم ترين نهاد اجتماعي است که نقش اصلي سازندگي جوامع و سلامتي آن را تضمين مي نمايد. در خانواده هايي که به دلايل متعددي زنان عهده دار تامين معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار مي گردند، نقش حمايتي خانواده، دوستان و سازمان هاي ذيربط در تحقق عدالت اجتماعي و پيشگيري از آسيب هاي خانوادگي و اجتماعي بسيار بارز و پراهميت مي گردد. از اينرو هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني در زنان سرپرست خانوار شاغل در سپاه پاسداران است.
روش: تعداد ۶۰ نفر از زنان سرپرست خانوار شاغل در سپاه که به روش هدفمند از هفت استان کشور انتخاب شدند، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه هاي حمايت اجتماعي – مقياس خانواده PSSFA و دوستانPSSFR  و سلامت عمومي GHQ-28 بود که از روايي و اعتبار خوبي برخوردار بودند. داده ها با استفاده از همبستگي پيرسن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که رابطه معناداري بين حمايت اجتماعي و سلامت رواني (نمره کل) در نمونه مورد بررسي، وجود دارد (r=-0.330 و P£۰٫۰۵) همچنين نتايج بيانگر رابطه معنادار حمايت خانواده در کل و نيز با خرده مقياس هاي افسردگي D (r=-0.504) و خرده مقياس اضطراب واختلال خوابB است (r=-0.387، P£۰٫۰۱) اما متغير حمايت دوستان رابطه معناداري با نمره کل سلامت رواني در نمونه مورد مطالعه نشان نداد.
بحث: نتايج نشان مي دهد هر چه زنان سرپرست خانوار از حمايت اجتماعي بيش تري بهره مند گردند، از ميزان سلامت رواني بيش تري نيز برخوردار مي شوند و احتمال بروز افسردگي و اصظراب در آنان کم ترخواهد شد. همچنين نتايج بيانگر نقش بيش تر حمايت خانواده در سلامت رواني زنان سرپرست خانواده است.