مقاله بررسي رابطه بين خلاقيت اعضاي هيات علمي با اثربخشي آموزشي و پژوهشي آنان در دانشگاههاي آزاد اسلامي (مطالعه موردي: شهرستانهاي مغان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين خلاقيت اعضاي هيات علمي با اثربخشي آموزشي و پژوهشي آنان در دانشگاههاي آزاد اسلامي (مطالعه موردي: شهرستانهاي مغان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله اثربخشي
مقاله آموزشي
مقاله پژوهشي و هيات علمي دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکي آوارسين صادق
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين پژوهش بررسي رابطه بين خلاقيت و اثربخشي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسلامي شهرستانهاي مغان است. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري متشكل از كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان در سال ۱۳۸۷ به ترتيب به تعداد ۱۰۰ نفر، ۳۴۶۰ نفر كه با استفاده از جدول مورگان، نمونه آماري به ترتيب ۸۰ و ۸۰۰ نفر از طريق روش نمونه گيري طبقه اي نسبتي مي باشد. براي جمع آوري اطلاعات ازدو نوع پرسشنامه كه پايايي و روايي آنها به ترتيب ۰٫۷۲ و ۰٫۷۷ محاسبه شده بود استفاده گرديد. براي آزمون فرضيه ها از همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يک راهه استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق نشان مي دهد كه بين خلاقيت اعضاي هيات علمي و اثربخشي آموزشي و پژوهشي آنها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. بين خلاقيت اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهرستانهاي مغان تفاوت وجود دارد و همچنين اثربخشي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهرستانهاي مغان متفاوت است. (p<0.05)