مقاله بررسي رابطه بين خلاقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و غير ورزشكار (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه يزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين خلاقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و غير ورزشكار (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه يزد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فعاليت هاي ورزشي
مقاله كارآفريني
مقاله خلاقيت
مقاله ورزشكار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريد داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعاليت هاي ورزشي يكي از جايگاه هاي مناسب و متنوع براي ايجاد اشتغال و توليد فرصت هاي جديد اقتصادي است. با شناخت زمينه هاي كارآفريني در ورزش، مي توان فرصت هاي جديدي را به كارآفرينان و جامعه معرفي كرد تا از آن براي پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي بهره گيرند. هدف اين پژوهش، بررسي رابطه بين خلاقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار بود. جامعه آماري اين تحقيق كليه دانشجويان دانشگاه يزد بودند (۷۹۳۸ دانشجو) كه از اين تعداد ۳۴۶۱ دانشجو پسر و ۴۴۷۷ دانشجو دختر بودند. براي تعيين حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، حجم آماري ۳۴۶ نفر براي دانشجويان پسر و ۳۵۴ نفر براي دانشجويان دختر برآورد شد.
روش تحقيق با توجه به نوع مطالعه از نوع همبستگي است. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه بين خلاقيت و كارآفريني هم در ورزشكاران و هم در غيرورزشكاران رابطه مثبت و معني داري وجود ندارد. بررسي رابطه بين دو متغير در چهار گروه دال بر وجود رابطه بين خلاقيت و كارآفريني در مردان ورزشكار و غيرورزشكار بود. به طوري كه خلاقيت در مردان ورزشكار ۶۵ درصد و در مردان غيرورزشكار ۶۳ درصد كارآفريني را تبيين مي كرد.