مقاله بررسي رابطه بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك هاي مديريت تعارض توسط آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك هاي مديريت تعارض توسط آنان در مدارس مقطع متوسطه شهر بجنورد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خويشتن شناسي
مقاله مديريت تعارض
مقاله آگاهي از خود
مقاله عزت نفس
مقاله شناخت خود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيستاني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: منفردي راز براتعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وظيفه اساسي مديران در تمام سطوح حفظ محيطي است كه افراد بتوانند با يكديگر كار كرده و به هدف هاي از پيش تعيين شده دست يابند. در اين راستا، مديران بايد اثرات گرايشات و عادات خود را روي ديگران تحليل نمايند تا بتوانند آنهايي را كه موجب دريافت عكس العمل منفي مي شوند حذف نمايند بنابراين بايد خودشناسي را آموخته و بر خويشتن مسلط باشند. (كونتز و ديگران، ترجمه چمران، ۱۳۸۴)
تلاش و كوشش پيگير آدمي براي شناخت خويشتن به عنوان يك نياز اساسي امري مستمر بوده كه در اين ميان شناسايي نيازها، ارزش ها، اهداف انساني و از همه مهم تر عزت نفس از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد، و براي رسيدن به خودشكوفايي كه بالاترين انگيزه انسان است، ارضا نيازهاي سطح پايين از جمله عزت نفس ضروري بوده و از سوي ديگر عزت نفس يكي از مولفه هاي مهم خودآگاهي محسوب مي شود. (علي پور، ۱۳۷۵)
از سوي ديگر يكي از مسایلي كه در ارتباطات انساني بين افراد و سازمان ها پيش مي آيد تعارض بوده و مديريت تعارض يكي از مهم ترين وظايف هر مدير است. تعارض، اگر به نحو مطلوب مورد كنترل قرار گيرد، مي تواند مسایل نهفته سازماني را آشكار كند، كيفيت تصميم گيري را بهبود بخشد و موجب نوآوري در سازمان شود.
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك هاي مديريت تعارض توسط آنان در مدارس متوسطه شهر بجنورد مي پردازد. جامعه آماري، مديران مدارس متوسطه شهر بجنورد و روش نمونه گيري تصادفي ساده است.
تحقيق حاضر از نوع پژوهش پيمايشي است. روش تحقيق، توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه خويشتن شناسي «راج كمارسارسوات» وشيوه هاي برخورد با تعارض «رحيم» استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي «جدول و درصد فراواني»، استنباطي «آزمون خي دو» و براي تعيين پايايي پرسشنامه ها از فرمول آلفاي كرانباخ استفاده گرديده است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه بين خويشتن شناسي مديران و كاربرد سبك هاي مديريت تعارض توسط آنان در سطح اطمينان %۹۹ رابطه معناداري وجود دارد و بين خويشتن شناسي مديران و هر يك از سبك ها (همكاري، مصالحه، رقابت، سازش و اجتناب) در سطح اطمينان %۹۵ رابطه وجود دارد. همچنين مشخص گرديد، مديراني كه از سبك همكاري، مصالحه و سازش استفاده نموده اند از خويشتن شناسي بالايي برخوردارند.