مقاله بررسي رابطه بين درجه بيمارستان ها با شاخص هاي عملکردي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۴۰ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين درجه بيمارستان ها با شاخص هاي عملکردي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان در سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله بيمارستان
مقاله شاخص هاي عملکردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: صفدري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورباقر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: بيمارستان يکي از سازمان هاي ارایه دهنده خدمات بهداشتي درماني است که با امکانات و تسهيلات ويژه خود در بازگشت سلامت افراد بيمار جامعه نقش اساسي ايفا مي نمايد. در واقع بيمارستان مرکز ثقل ارایه مراقبت هاي بهداشتي به شمار مي رود. اين سازمان نيز مانند ساير سازمان ها نيازمند نظارت و ارزشيابي مستمر و دایمي هستند. براين اساس هدف پژوهش گران نيز بررسي رابطه بين درجه ارزشيابي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان با شاخص هاي عملکردي آن ها بوده است.
مواد و روش کار: اين پژوهش به روش تحليلي – مقطعي در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش را بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کاشان تشکيل دادند. داده هاي مورد نياز پژوهش با مراجعه به واحد آمار بخش مدارک پزشکي بيمارستان هاي مربوطه استخراج گرديد. براي تعيين رابطه بين متغير هاي پژوهش از ضريب همبستگي Spearman به کمک نرم افزار Spss استفاده شد.
يافته ها: يافته ها شامل: فاصله خالي ماندن تخت با r=0.363، متوسط اقامت با r=0.338، گردش تخت r=-0.290، ميزان مرگ و مير باr=-0.309 ، ضريب اشغال تخت با r=0.097، مي باشد. يافته هاي حاصل نشان مي دهد بين درجه ارزشيابي فعلي بيمارستان هاي مورد مطالعه با شاخص هاي عملکردي رابطه معني دار وجود ندارد.
بحث و نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد که هم اکنون درجه بندي بيمارستان ها با توجه به ارزش هاي ساختاري آن ها صورت مي گيرد که اين نوع ارزشيابي نياز به اصلاح و بازنگري دارد و مسوولين و برنامه ريزان مربوط به فرآيند ارزشيابي بايد زمينه هاي لازم را جهت سنجش عملکرد بيمارستان ها بر اساس شاخص هاي عملکردي مورد بحث، فراهم نمايد.