مقاله بررسي رابطه بين ديدگاه هاي مديران و كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان تهران در مورد حل مشكلات و مسايل اين سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي از صفحه ۴۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ديدگاه هاي مديران و كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان تهران در مورد حل مشكلات و مسايل اين سازمان
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامين اجتماعي
مقاله بهره وري
مقاله مديريت نوين
مقاله ارتباط تعاملي
مقاله مديران
مقاله کارکنان
مقاله مجريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همسوسازي نگرش ها و وحدت رويه در فعاليت هاي مديران و كاركنان سازمان تامين اجتماعي از طريق بررسي و مقايسه ديدگاه هاي مختلف آنان در مورد مسايل سازمان و راه حل هاي مربوط به آن مي تواند سازمان تامين اجتماعي را در رسيدن به اهداف بنيادي خود از قبيل جمع آوري حق بيمه و درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري، ارايه خدمات درماني به طور مستقيم و غيرمستقيم، پرداخت مزاياي نقدي و سرمايه گذاري و بهره وري از وجوه ذخاير سازمان كمك كند.
در مقاله حاضر سعي شده است با استفاده از نظريه هاي كنش ارتباطي، بهره وري فعاليت، مفاهيم و زيربنا، نظريه چندعاملي و بهره وري در سازمان، مطالعه اي در سازمان تامين اجتماعي استان تهران انجام شود. در اين پژوهش، با استفاده از از روش ميداني به همراه مطالعه كتابخانه اي و تكنيك پرسشنامه كليه مديران و كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان تهران به عنوان جامعه آماري و در مجموع ۴۵ نفر از مديران و كاركنان (۱۳ مدير و ۳۲ كارمند) به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه اي تنظيم شد و پس از جمع آوري اطلاعات و داده ها و تجزيه و تحليل آنها و اثبات اغلب فرضيه هاي تحقيق مشخص شد كه بين ديدگاه هاي مديران و كاركنان تامين اجتماعي در مورد چگونگي افزايش بهره وري، نحوه مديريت و پيشرفت كار، مهم ترين مسايل مبتلا به سازمان و راه حل هاي ارايه شده براي حل مشكلات تفاوت معني داري وجود دارد؛ به عبارت ديگر، مديران و كاركنان سازمان مذكور به دليل نداشتن ارتباط دو جانبه تعاملي و متقابل با نگاه هاي متفاوتي به مسايل مي نگرند. ضروري است كه به منظور افزايش كارايي و بهره وري بيشتر و همسويي در نظر و عمل تعامل و ارتباط دو جانبه بيشتري بين دو گروه مورد نظر ايجاد شود و روابط عمومي سازمان مي تواند در اين زمينه راه گشا و موثر باشد.