مقاله بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و روش تدريس دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم تربيتي (مجله علوم تربيتي و روانشناسي) از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و روش تدريس دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهنيت فلسفي
مقاله جامعيت
مقاله تعمق
مقاله انعطاف پذيري و روش تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي دستجردي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشاه جعفري سيدابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و روش تدريس دبيران مدارس متوسطه شهر اصفهان است. روش انجام اين پژوهش توصيفي-همبستگي است. به منظور گردآوري داده ها از دو پرسش نامه محقق ساخته ذهنيت فلسفي و روش تدريس استفاده شد. نمونه آماري مشتمل بر ۹۰ نفر از دبيران و ۳۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال ۸۷-۱۳۸۶ بود که از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و از طريق نرم افزار SPSS انجام پذيرفت. نتايج نشان داد بين ذهنيت فلسفي و ابعاد آن شامل جامعيت، تعمق و انعطاف پذيري با روش تدريس دبيران همبستگي معناداري وجود دارد. هم چنين بين ذهنيت فلسفي و روش تدريس دبيران بر اساس متغيرهاي جنسيت، رشته تحصيلي، مدرک تحصيلي و سابقه خدمت نيز همبستگي معناداري مشاهده شد.