مقاله بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذهنيت فلسفي
مقاله جامعيت
مقاله تعمق
مقاله انعطاف پذيري
مقاله خلاقيت
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دمرچيلي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: رسول نژاد عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله مورد بررسي در اين پژوهش بررسي رابطه بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان زنجان است. شاخص هاي به کار رفته براي اندازه گيري ذهنيت فلسفي عبارتست از: جامعيت، تعمق و انعطاف پذيري که ارتباط اين شاخص ها با ميزان خلاقيت استادان مورد بررسي قرار گرفته است.
جامعه آماري پژوهش، استادان دانشگاه هاي آزاد استان زنجان (N=440) نفر بوده، نمونه مورد نظر از طريق نمونه گيري تصادفي – طبقه اي انتخاب گرديده است (N=210). در پژوهش مورد نظر براي جمع آوري اطلاعات از دو پرسش نامه؛ خلاقيت، ذهنيت فلسفي، استفاده شده است که هر دو استاندارد بوده و ضريب روايي آنها به ترتيب %۸۱ و %۸۰ برآورده گرديده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. در بخش آمار توصيفي از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطي به منظور بررسي رابطه بين متغيرها از ضريب همبستگي و براي مقايسه ميانگين ها در متغيرهاي گروه بندي نظير جنس و رشته تحصيلي از آزمونT مستقل استفاده گرديده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد؛
– با توجه به سطح معناداري (P<0.01) مي توان با اطمينان ۰٫۹۹ پذيرفت که بين ذهنيت فلسفي و ميزان خلاقيت استادان رابطه معناداري وجود دارد.
– بين سه شاخص ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق، انعطاف پذيري، با خلاقيت رابطه آماري معناداري وجود دارد.
– مقايسه انجام گرفته به وسيله آزمون T مستقل نشان مي دهد در رشته علوم انساني و علوم پايه بين ذهنيت فلسفي و خلاقيت استادان تفاوت معناداري وجود ندارد.
– مقايسه هاي انجام گرفته به وسيله آزمون T مستقل با P>0.05 نشان مي دهد بين ميزان خلاقيت استادان زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد. اما با P>0.01 ذهنيت فلسفي در مردان بيشتر از زنان است.
– در بين شاخص هاي ذهنيت فلسفي نيز تنها عاملي که باعث ايجاد تفاوت شده شاخص تعمق است، به طوري که مردان به شکل معناداري تعمق بيشتري از زنان داشتند، اما انعطاف پذيري و جامعيت زنان و مردان تفاوت معناداري با يکديگر نداشته است.