مقاله بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و تقاضاي بنزين و گازوئيل در ناوگان حمل و نقل (زميني – جاده اي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه بازرگاني از صفحه ۱۱۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و تقاضاي بنزين و گازوئيل در ناوگان حمل و نقل (زميني – جاده اي)
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضاي مواد سوختي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله مدل خودرگرسيون برداري
مقاله آزمون عليت گرنجري
مقاله آزمون هم انباشتگي يوهانسن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: همداني عطيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسي رابطه بين تقاضاي بنزين و گازوييل و رشد اقتصادي ايران طي سال هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۳ با استفاده از روش هاي تخمين الگوي VAR و آزمون عليت گرنجر و آزمون هم انباشتگي يوهانسون و مدل تصحيح خطا است. نتايج حاصل حاکي از يک رابطه بلند مدت بين مصرف ساليانه بنزين و توليد ناخالص داخلي است که اثر مصرف بنزين بر روي توليد ناخالص داخلي منفي است. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان مي دهد که بيشترين تاثير بر روي تغييرات توليد ناخالص داخلي ناشي از خود آن است و بيشترين تغييرات مصرف بنزين توسط توليد ناخالص داخلي توضيح داده مي شود. در حاليکه با حضور متغير گازوييل، بيشترين تاثير بر روي تغييرات توليد ناخالص داخلي ناشي از خود آن است و بيشترين تغييرات مصرف گازوييل توسط خود اين متغير توضيح داده مي شود. نتايج حاصل از آزمون عليت گرنجر در کوتاه مدت نشان دهنده يک رابطه علي يک طرفه از سوي توليد ناخالص داخلي به سمت مصرف بنزين مي باشد اما هيچ گونه رابطه علي دو طرفه اي بين مصرف ساليانه گازوييل و توليد ناخالص داخلي وجود ندارد. نتايج حاصل از مدل تصحيح خطا نتايج حاصل از آزمون عليت گرنجر را تاييد مي کند. بين توليد ناخالص داخلي (GDP) و مصرف ساليانه بنزين و مصرف ساليانه گازوييل بر اساس آزمون يوهانسن در بلندمدت رابطه وجود دارد.