مقاله بررسي رابطه بين رضايت اجتماعي و هويت ملي با تعهد اجتماعي جوانان: مورد مطالعه شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين رضايت اجتماعي و هويت ملي با تعهد اجتماعي جوانان: مورد مطالعه شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد اجتماعي
مقاله هويت ملي
مقاله رضايت اجتماعي
مقاله جوانان
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي گل مراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه رفتار آدمي و شناخت عواملي که موجب تقويت يا تغيير آن مي شود از موضوعات مورد مطالعه انديشمندان علوم اجتماعي و رفتاري است. يكي از اين مسايل بحث تعهد اجتماعي جوانان و ميزان پايبندي آنها به اصول و قوانين اساسي حاكم در جامعه مي باشد. بدون شک تعهد اجتماعي به معني هماهنگي اجزاي نظام اجتماعي جهت دستيابي به اهداف نظام يکي از خصوصيات مهم جامعه ايده آل مي باشد و اين امر هنگامي حاصل مي گردد که اعضاي آن جامعه به عنوان عناصر تشکيل دهنده اجزاي نظام اجتماعي وظايف خود را شناخته و به آن عمل نمايند و همچنين خود را در برابر همنوعان خود مسوول بدانند. با توجه به اهميت تعهد اجتماعي در ثبات، سلامت و کاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه مطالعه اين مقوله و شناخت آن در برنامه ريزي هاي اجتماعي ضرورت دارد. بر اين اساس هدف اين مقاله بررسي رابطه بين رضايت اجتماعي و هويت ملي با تعهد اجتماعي در ميان جوانان در شهر شيراز مي باشد. جهت تنظيم چارچوب نظري تحقيق از رهيافت مبادله با تمرکز بر نظريات لاولر و يون استفاده شده است.
روش تحقيق در اين مقاله پيمايش و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه ساختار يافته است. حجم نمونه ۳۸۲ نفر بود که براي افزايش دقت ۴۰۰ نفر در نظر گرفته شد. پرسشنامه در ۶ منطقه از شهر شيراز تکميل گرديد. براي پايايي ابزار تحقيق از آلفاکرونباخ و براي روايي از اعتبار معيار و سازه استفاده شد. داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و تحليلي بررسي شدند. در اين راستا براي آزمون فرضيات تحقيق از ضريب همبستگي و آزمونهاي مقايسه ميانگين ها استفاده شد. براي سنجش مدل تحقيق از رگرسيون چند متغيره به روش گام به گام و تحليل مسير استفاده شد.
يافته ها و نتيجه گيري: تحليل داده هاي اين بررسي نشان مي دهد که رابطه بين دو سازه رضايت اجتماعي و هويت ملي با تعهد اجتماعي در سطح ۹۵ درصد اطمينان معنادار است. بين تعهد اجتماعي جوانان و متغيرهاي رضايت اجتماعي (r=0.46)، هويت ملي (r=0.27)، تحصيلات (r=0.27) و تحصيلات مادر (r=0.31) وجود دارد. آمارها نشان مي دهد كه بين رضايت از زندگي و تعهد اجتماعي رابطه متوسط و معني داري وجود دارد. ضريب بدست آمده براي اين متغير برابر (۰٫۴۶) با سطح معني داري (P=0.000)، بيانگر رابطه مثبت و مستقيم اما ضعيف بين دو متغير مذكور مي باشد. نتايج ضريب رگرسيوني نشان مي دهد که ۶ متغير رضايت اجتماعي (Beta=0.21)، هويت ملي (Beta=0.42)، وضعيت شغلي (Beta=0.33)، وضعيت تاهل (Beta=0.26)، تحصيلات (Beta=0.21)، جنسيت (Beta=0.17) و سن (Beta=0.13) به ترتيب ميزان اهميتي که در تبيين متغير وابسته داشته اند وارد معادله شده و در مجموع ۰٫۵۹ از واريانس متغير وابسته را تبيين و توضيح کرده اند (R2=0.59).