مقاله بررسي رابطه بين رعايت توصيه هاي ايمني و حوادث شغلي در كارخانجات منطقه غرب استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين رعايت توصيه هاي ايمني و حوادث شغلي در كارخانجات منطقه غرب استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توصيه هاي ايمني
مقاله حوادث شغلي
مقاله مديريت ايمني و بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شركت ها، كارخانجات چنان چه منابع و امكانات مادي دچار حادثه شوند تجديد پذيرند در حالي كه اگر منابع انساني دچار حادثه شوند تجديد ناپذيرند لذا توجه به سلامت سرمايه انساني موجود در شركت ها، كارخانجات به طور خاص و البته ساير منابع مادي به طور عام، به منظور حذف و يا كم كردن حوادث شغلي، موضوع مهمي است كه بايد بدان توجه ويژه شود. مستند به بررسي ها و مشاهدات انجام شده در قلمرو جامعه آماري تحقيق حاضر يعني كارخانجات منطقه غرب استان مازندران مشخص شده است كه علي رغم تاكيد و توجه مسوولين، پرسنل، رغبت چنداني به رعايت توصيه هاي ايمني به منظور جلوگيري از حوادث احتمالي مرتبط با شغل از خود نشان نمي دهند. لذا مساله تحقيق حاضر بررسي و تعيين وجود و يا عدم وجود رابطه بين رعايت توصيه هاي ايمني و حوادث ناشي از كار در قلمرو جامعه آماري است. بر اين اساس، در مقاله حاضر، با هدف دستيابي به راهكارهايي به منظور كاهش حوادث ناشي از كار، ضمن مروري مختصر بر ادبيات موضوعي مربوط به ايمني و حفاظت صنعتي، از ميان جامعه آماري ۲۱۵ موردي تحقيق، تعداد ۴۶ مورد به عنوان نمونه آماري انتخاب، سپس با جمع آوري داده ها و اطلاعات (با استفاده از ابزارهاي مراجعه به اسناد و مدارك، مصاحبه و پرسشنامه) لازم در قالب روش تحقيق كتابخانه اي و ميداني، و استفاده از نرم افزار آماري SPSS، به بررسي رابطه بين رعايت توصيه هاي ايمني و حوادث ناشي از كار در سطح جامعه آماري مذكور پرداخته شده است. نتيجه تحقيق نشان داده است كه بين اين دو متغير رابطه اي وجود نداشته و همبستگي بين آن ها بسيار ضعيف است. لذا يكي از بحث ها و چالش هاي جدي در مورد نتايج تحقيق حاضر احتمال عدم صحت و درستي مواد مربوط به توصيه هاي ايمني با توجه به شرايط موجود در جامعه آماري مورد مطالعه بيان شده و ديگر اين كه ممكن است آموزش و تفهيم موارد ايمني به كاركنان به درستي انجام نشده باشد. در پايان مقاله، ضمن بيان نتيجه مذكور و جمع بندي، پيشنهادات مرتبط با آن و نيز ادامه و پيگيري تحقيقات مشابه در آينده ارايه شده است.