مقاله بررسي رابطه بين رفتارهاي نوگرايانه و انحرافات اجتماعي ملايم «تبيين رفتارهاي انحرافي دختران جوان دربابل بر اساس مشخصه هاي نوگرايي» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در علوم رفتاري از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين رفتارهاي نوگرايانه و انحرافات اجتماعي ملايم «تبيين رفتارهاي انحرافي دختران جوان دربابل بر اساس مشخصه هاي نوگرايي»
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل اجتماعي ،انحراف خفيف ،ريسك پذيري،تساوي طلبي ،استقلال طلبي ،پذيرش تجارب جديد در جامعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي اسفجير علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني فيروزجاه علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از عمده ترين فرآيندهايي كه طبيعتا در مسير توسعه هر جامعه اي شكل مي گيرد، حركت جامعه به سوي دنياي مدرني است كه راه را براي بسياري از پيشرفت هاي بعدي باز مي كند. جريان مدرنيته يا نوگرايي جرياني است كه ابتدا در غرب پديد آمد و به تدريج به ساير نقاط منتقل شد. از آن جايي كه اين جريان خواستار تغييراتي در همه ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه مي باشد. طبعا براي جوامعي كه اين پديده زاييده تحولات دروني آن ها نبوده است. ورود آن از دنيايي ديگر منجر به ايجاد تعارضاتي با بافت فرهنگي و نظام ارزشي سنتي جامعه شده است؛ يكي از اين تعارضات و مشكلات ممكن است رفتارهاي انحرافي زنان باشد. اين تحقيق درصدد است با توجه به تئوري هاي رفتارهاي مدرن، رفتارهاي بزهكارانه نوجوانان را در شهر بابل تبيين كند كه روش اين مطالعه از نوع تحقيقات توصيفي علي و پيمايشي است و اين كار با يك پرسش نامه محقق ساخته فراهم شده است كه پس از جمع آوري داده ها و اعتبار يابي پرسش نامه و محاسبه ظريب آلفاي كرونباخ «۰٫۸۸» نسبت به توصيف داده ها اقدام شد و با روش تحليل چندگانه فرضيه ها آزمون گرديد. متغيرهاي مستقل اين پژوهش: ۱) تساوي طلبي (Egalitarian Orientation) التزام عقلاني است به اصل تساوي حقوق و پايگاه انساني، بدون قايل شدن هر نوع تبعيض بر پايه جنبه هاي منسوب به جنس، قوم. ۲) استقلال طلبي (Indipendence Orientation) نگرشي به سوي آزادي از اجبارهاي ساختار اقتدار سنتي است كه نتيجه آن عدم هم نوايي با چنين هنجارهايي است. ۳) ريسك پذيري (فرهنگ خطركردن: (Risk culture) يكي از وجوه اساسي فرهنگ تجدد كه به موجب آن آگاهي از خطرهاي احتمالي به صورت ابزاري براي تسخير و آباداني آينده در مي آيد ۴) پذيرش تجارب جديد: به منظور پذيرش و امتحان تجارب جديد در برابر تجارب گذشته. كه بر اساس تجزيه به مفاهيم اين ابعاد نوگرايي، متغيرهاي عقلانيت، فردگرايي، مصرف گرايي و عرفي شدن و نقادي گري به عنوان متغير هاي مستقل نهايي مورد سنجش قرار گرفته اند. متغير وابسته متشكل از ۲۵ گويه شامل ابعاد «خانوادگي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، مذهبي» در قالب تعداد دفعات انجام انحراف خفيف ارزيابي شده است. زمان اجراي تحقيق، فروردين ۱۳۸۸ در شهر بابل بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه ۳۸۱ نفر از جوانان دختر در گروه سني ۳۰ تا ۱۸ ساله هستند. براي آزمون فرضيه ها و نيكويي برازش مدل از نرم افزار آماري Minitab استفاده شده است. نتايج بدست آمده ناشي از مقايسه متغيرهاي پيش بيني كننده در فرضيه ها بر اساس دو نوع تحليل چندگانه آماري حاكي ازاين است كه در تحليل رگرسيون چندگانه «فردگرايي» و «مصرف گرايي» نقش قوي و با ثباتي دارند. در الگوسازي معادلات ساختاري هم «فردگرايي» و «مصرف گرايي» نيز تاثير برجسته اي بر انحراف خفيف دارد.