مقاله بررسي رابطه بين رهبري، فرهنگ سازماني، فعاليت سازمان يادگيرنده و رضايت شغلي کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين رهبري، فرهنگ سازماني، فعاليت سازمان يادگيرنده و رضايت شغلي کارکنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله سازمان يادگيرنده
مقاله رضايت شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري كامل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كوثرنشان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي سازمان ها ضروري است که فرهنگ سازماني آن ها از يادگيري سازماني حمايت کند و کسب، بهبود و انتقال دانش مورد نياز را تسهيل کند. علاوه بر اين، اعتماد بين مديران و کارکنان تاثير زيادي بر موفقيت سازمان يادگيرنده دارد. به دليل اين که رهبران به طور عميقي بر فرهنگ سازماني و فعاليت سازمان يادگيرنده تاثير مي گذارند، رابطه بين رهبري و سازمان يادگيرنده موضوع مهم و حياتي مي باشد. رهبري و فرهنگ سازماني رابطه مهمي با ايجاد و توسعه سازمان يادگيرنده دارند و موجب تشويق کارکنان به استفاده از مکانيسم هاي يادگيري مي شوند. هم چنين رهبري و فرهنگ سازماني به طور قابل توجهي بر برون داد کارکنان مثل بهره وري، غيبت کاري، و رضايت شغلي تاثير مي گذارند.
در اين مقاله سعي شده است که به بررسي رابطه بين رهبري، فرهنگ سازماني، فعاليت سازمان يادگيرنده و رضايت شغلي کارکنان پرداخته شود. نتايج اين مقاله نشان مي دهد که رهبري تحول گرا و رهبري تعامل گرا به طور قابل توجهي بر فعاليت سازمان يادگيرنده تاثير مثبتي دارند. رهبري بر رضايت شغلي كاركنان نيز تاثير مثبت و قابل توجهي دارد. فرهنگ سازمان تاثير قابل توجهي بر فعاليت سازمان يادگيرنده و رضايت شغلي کارکنان دارد. هم چنين فعاليت سازمان يادگيرنده تاثير مثبت قابل توجهي بر رضايت شغلي کارکنان دارد.