مقاله بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۹ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۶۴ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني کارکنان
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري تحول آفرين
مقاله رهبري مبادله اي
مقاله رهبري عدم مداخله گر
مقاله رفتار شهروندي سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدمي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: کيخا عالمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رهبري تحول آفرين يکي از پارادايم هاي رهبري در روانشناسي سازماني است که مورد تحقيق گسترده اي قرار گرفته است. رهبري تحول آفرين، رضايت زيردستان و اعتماد آنان به رهبري و به علاوه تعهد عاطفي آنان را افزايش مي دهد. رهبراني که رفتارهاي تحول آفرين را از خود نشان مي دهند مجموعه اي از نتايج مثبت را در سازمان ايجاد مي کنند. از سويي، عملکرد سازماني برجسته از طريق تلاش هاي کارکنان معمولي حاصل نمي شود. يکي از دلايل موفقيت سازمان هاي بزرگ مي شود اين است که آنها کارکناني دارند که فراتر از وظايف رسمي خود تلاش مي نمايند؛ يعني آنها کارکناني دارندکه رفتارهاي شهروندي سازماني را از خود بروز مي دهند. تحقيقات نشان داده بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني ارتباط مثبتي وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني صورت گرفته است. در اين راستا داده هاي مورد نياز براي تحليل اين ادعا با استفاده از پرسشنامه هاي چند عاملي رهبري و رفتار شهروندي سازماني از جامعه آماري پژوهش (سازمان مديريت و برنامه ريزي و اداره امور مالياتي استان قم) جمع آوري گرديد. تحليل اطلاعات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون حاکي از اين است که رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين و رفتار شهروندي سازماني معنادار است. بعلاوه تمامي مولفه هاي رهبري تحول آفرين با رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري دارند. همچنين تحليل رگرسيون چند عاملي بيانگر اين است که از ميان مولفه هاي رهبري تحول آفرين، رفتار هاي آرماني و ملاحظات فردي بيشترين تاثير را در رفتار شهروندي سازماني دارند.