مقاله بررسي رابطه بين روش زايمان و تکامل زاويه تيبيوفمورال، فواصل اينترکونديلار و اينترمالئولار در افراد ۱۶-۳ ساله شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۸۱ تا ۵۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين روش زايمان و تکامل زاويه تيبيوفمورال، فواصل اينترکونديلار و اينترمالئولار در افراد ۱۶-۳ ساله شهر اهواز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع زايمان
مقاله زاويه تيبيوفمورال
مقاله فاصله اينترکونديلار
مقاله فاصله اينترمالئولار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فكور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صفي خاني زاهد
جناب آقای / سرکار خانم: رضيع شيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: برخي مطالعات نشان داده اند که شکل قرار گيري جنين در رحم مي تواند در ايجاد برخي ناهنجاري هاي اندام تحتاني موثر باشد. از آنجا که تاکنون تحقيقي در مورد تغييرات تکاملي زاويه تيبيوفمورال در افراد با روش هاي مختلف زايمان تاکنون انجام نشده است، مطالعه حاضر جهت بررسي اين ارتباط در افراد ۳-۱۶ ساله در شهر اهواز انجام گرديد.
روش بررسي: تحقيق با طراحي Cross-sectional روي تعداد ۸۵۳ نفر شامل ۴۵۵ دختر و ۳۹۸ پسر انجام گرفت. زاويه تيبيوفمورال و فواصل اينترکونديلار و اينترمالئولار در حالت ايستاده و اکستانسيون کامل زانوها و مفصل هيپ اندازه گيري شدند. اطلاعات مربوط به روش زايمان از طريق پرسشنامه اي که توسط خانواده افراد تکميل شد، جمع آوري گرديد.
يافته ها: ميانگين زاويه تيبيوفموارال در زايمان هاي سزارين بيش از زايمان هاي واژينال بوده و اين اختلاف به لحاظ آماري معنادار بود(p=0.02) . ميانگين فواصل اينترکونديلار و اينترمالئولار در زايمان هاي سزارين بيش از زايمان هاي واژينال بود اما اين اختلاف از نظر آماري معنادار نبود.
نتيجه گيري: ميان تکامل زاويه تيبيوفمورال و روش زايمان رابطه معناداري وجود دارد. لذا نياز به مطالعات بعدي که نشان دهنده تاثير روش زايمان و احتمالا وضعيت جنين و حرکات اساسي وي در حين زايمان واژينال و تاثير آن در تکامل زاويه تيبيوفمورال بعد از تولد باشد انجام گيرد.