مقاله بررسي رابطه بين سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي با شاخص پوسيدگي دندان در دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي شهر دزفول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي با شاخص پوسيدگي دندان در دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي شهر دزفول
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص پوسيدگي دندان
مقاله الگوي اعتقاد بهداشتي
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: دهداري طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پوسيدگي دندان از شايع ترين بيماري هاي بشر بوده و جزو بيماري هايي است که با رفتارهاي فرد ارتباط تنگاتنک دارد. دستيابي به اطلاعات يا وضعيت موجود مي تواند زمينه ساز مداخلات بهبود وضعيت بهداشت دهان و دندان باشد. الگوي اعتقاد بهداشتي رابطه بين برخي سازه هاي مربوط به ادراکات شخصي و راهنماهاي عمل و خودکارآمدي با رفتار را نشان مي دهد. اين مطالعه با هدف تعيين پيشگويي کنندگي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در شاخص پوسيدگي دندان دانش آموزان پسر پنجم ابتدايي شهر دزفول در سال ۱۳۸۸ انجام گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي تحليلي است. ابتدا پرسشنامه بر اساس سازه هاي الگو طراحي و روايي و پايايي آن بررسي گرديد. سپس ۱۵۰ دانش آموز به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب و پرسشنامه را تکميل نمودند. در نهايت داده هاي جمع آوري شده توسط نرم افزارSPSS و با آزمون همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يکطرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که شيوع پوسيدگي دندان ۷۸٫۷ درصد و ميانگين و انحراف معيار شاخص پوسيدگي دندان نمونه ها ۲٫۰۵± ۲٫۵۹ و رابطه شاخص با سازه هاي حساسيت درک شده (r=0.21، P=0.07)، شدت درک شده (r=0.16، P=0.03)، موانع درک شده (r=0.21،P=0.07) و خودکارآمدي (r=0.17،P=0.04) معني دار، اما با سازه هاي منافع درک شده و راهنما براي عمل معني دار نبود. همچنين رابطه اين شاخص با رفتار مسواک زدن (P=0.002) معني دار، ولي با رفتار استفاده از نخ دندان معني دار نبود.
نتيجه گيري: نتايج مويد اين است که مي توان با بهبود رفتار مسواک زدن، ميزان پوسيدگي دندان دانش آموزان را کاهش داد.