مقاله بررسي رابطه بين سبكهاي مديريت مديران با خلاقيت دبيران دبيرستانهاي شهرستان سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رهبري و مديريت آموزشي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سبكهاي مديريت مديران با خلاقيت دبيران دبيرستانهاي شهرستان سنندج
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک مديريت
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله مديريت سنتي
مقاله خلاقيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: چوپاني حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: حيات علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه سبکهاي مديريت (مشارکتي، متعادل و سنتي) با خلاقيت دبيران در مدارس متوسطه دولتي شهر سنندج بود. حجم نمونه ۲۷۵ نفر دبير (۱۴۶ مرد و ۱۲۹ زن) برآورد گرديد و به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شد. از دو ابزار، مقياس افتراق مفهومي مديريت و پرسشنامه خلاقيت دبيران براي جمع آوري داده ها استفاده شد. پايايي ابزار ها با استفاده از روش آلفاي کرونباخ به ترتيب ۰٫۸۵ و ۰٫۸۲ بدست آمد. نتايج به دست آمده از پژوهش عبارتند از: ضرايب همبستگي بين سبکهاي مديريت (مشارکتي، متعادل و سنتي) و خلاقيت نشان داد که رابطه بين هر سه سبک مديريت (مشارکتي،متعادل و سنتي) با خلاقيت دبيران مثبت و در سطح %۱‏ معني دار است و ميزانr ‏ به دست آمده به ترتيب (r=0.82 ،r=0.70 ،r=0.37) مي باشد. ضرايب تعيين بدست آمده از رگرسيون بين سبکهاي مديريت (مشارکتي، متعادل و سنتي) و خلاقيت به ترتيب (R2= 0.66،=۰٫۶۲  R2، =۰٫۴۲ R2) مي باشد که نشان مي دهد سبک مديريت مشارکتي نسبت به ساير سبکها (سنتي و متعادل) پيش بيني دقيق تري براي خلاقيت دبيران ارايه مي دهد.