مقاله بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين با هوش عاطفي و بهره هوشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۶۲ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين با هوش عاطفي و بهره هوشي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبري تحول آفرين
مقاله رهبري تبادلي
مقاله رهبري عدم مداخله گر
مقاله هوش عاطفي
مقاله بهره هوشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي جعفري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تسليمي محمدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورابراهيم سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين سبک رهبري تحول آفرين با هوش عاطفي و بهره هوشي بود. به دليل محدود بودن جامعه آماري، کليه اعضاي آن که ۳۳ نفر از مديران يک شرکت توليدي بودند در اين بررسي مشارکت داشتند، البته پرسش نامه تعيين سبک رهبري به گونه اي بود که از نظرات زيردستان هر مدير و همکاران آنها نيز استفاده شد. براي گردآوري داده ها از سه نوع ابزار اندازه گيري استفاده گرديد، در مورد رهبري تحول آفرين از پرسش نامه چند عاملي رهبري، در مورد هوش عاطفي از پرسش نامه سيبر يا شرينگ و در مورد بهره هوشي ماتريس هاي پيش رونده رِيوِن مورد بهره برداري قرار گرفتند. هم چنين به منظور مطالعات بيشتر، سبک رهبري تبادلي و سبک رهبري عدم مداخله گر نيز در اين پژوهش بررسي شدند.
اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي بوده که به شيوه همبستگي انجام شد و از نظر نوع هدف تحقيق، کاربردي مي باشد، که پس از جمع آوري و تحليل پرسش نامه ها به کمک نرم افزار SPSS نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداري بين سبک رهبري تحول آفرين با هوش عاطفي ( P<0.01وr=0.76 ) وجود دارد، ولي ميان بهره هوشي و رهبري تحول آفرين هيچ گونه رابطه مثبت و معناداري يافت نشد.