مقاله بررسي رابطه بين سبک مديريت مديران و مديريت زمان آنان در دبيرستانهاي شهر بجنورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سبک مديريت مديران و مديريت زمان آنان در دبيرستانهاي شهر بجنورد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک
مقاله سبک مديريت
مقاله مديريت زمان
مقاله مديريت آموزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پناه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حصاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: منفردي راز براتعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرزاده هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين سبک مديريت مديران و مديريت زمان آنان در مقطع متوسطه شهر بجنورد در سال ۸۷-۸۸ صورت پذيرفته است. که پايه نظري پژوهش حاضر تئوري مسير-هدف رابرت هاوس از تئوري هاي اقتضايي مي باشد به همين منظور سبک مديريت به عنوان متغير پيش بين و مديريت زمان به عنوان متغير ملاک مورد بررسي قرار گرفته است.
روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد که محقق در شرايطي کاملا طبيعي به مشاهده و گردآوري اطلاعات و سپس به بررسي رابطه بين متغيرها پرداخته است. جامعه آماري، مديران مقطع متوسطه شهر بجنورد اعم از دولتي، غيرانتفاعي و شاهد شامل ۴۹ نفر که به روش نمونه گيري تصادفي ساده بدون جايگذاري طبق جدول کرچسي مورگان ۴۴ نفر از آنان انتخاب گرديده است. به منظور گردآوري اطلاعات مورد نياز از پرسشنامه محقق ساخته سبک مديريت با ضريب اعتبار ۰٫۹۲ و از پرسشنامه استاندارد مديريت زمان (کرمي مقدم، ۱۳۷۷) با اعتبار ۰٫۸۶ و روايي محتوايي بالا استفاده شده است و به منظور توصيف فرضيات اين پژوهش از جداول توزيع فراواني و محاسبه شاخص هاي آماري (ميانگين، انحراف استاندارد، نمودارهاي ستوني و دايره اي) و همچنين به منظور استنباط نتايج از آزمونهاي آماري (همسبتگي گشتاوري پيرسون، نمودار پراکنش، آزمون تي تست، آلفاي کرونباخ و جداول افقي) با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که بين سبک مديريت مديران و مديريت زمان در سطح اطمينان  %95رابطه وجود دارد. همچنين نتايج فرعي پژوهش بيانگر آن است که رابطه سبک آمرانه، حمايتي، مشارکتي و توفيق گرا با مديريت زمان مديران معني دار مي باشد.