مقاله بررسي رابطه بين سلامت سازماني با اثر بخشي مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) از صفحه ۱۱۹ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سلامت سازماني با اثر بخشي مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش شهر تهران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازماني
مقاله اثر بخشي سازماني
مقاله ساخت دهي
مقاله ملاحظه گري
مقاله پشتيباني منابع
مقاله روحيه
مقاله تاکيد علمي و يگانگي نهادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتمداري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه بين سلامت سازماني با اثر بخشي مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش منطقه ۵ شهر تهران بوده است. جامعه آماري اين پژوهش کليه دبيران (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) مدارس دولتي مديريت آموزش و پرورش منطقه پنج شهر تهران (۳۵۰۹ نفر) مي باشد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۴۶ نفر تعيين و با روش نمونه گيري تصادفي ساده و به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديد. روش انجام اين پژوهش از نوع همبستگي مي باشد. براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سلامت سازماني (OHI) و اثر بخشي سازماني استفاده شد. روايي صوري و محتوايي آنها با استفاده از منابع موجود و نظرات صاحب نظران بدست آمد و اعتبار آنها از راه اجراي آزمايشي و محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ براي سلامت سازماني ۰٫۸۹ درصد و براي اثر بخشي سازماني ۰٫۹۱ درصد تعيين گرديد. براي بررسي ابعاد سلامت سازماني، از الگويي که سلامت سازماني را به شش بعد ساخت دهي، ملاحظه گري، پشتيباني منابع، روحيه، تاکيد علمي و يگانگي نهادي تقسيم کرده، استفاده شده است و جهت بررسي اثر بخشي از الگويي که اثر بخشي را به شش بعد رهبري، ياري رساندن به دانش آموزان، روابط سازنده با اوليا، برخورد شايسته با معلمين، مهارت در ارزشيابي کارکنان و اداره امور مدرسه از ديد دبيران مي سنجد، استفاده شده است. در اين پژوهش ارتباط سلامت سازماني و ابعاد آن با اثر بخشي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش نشان داد که بين کليه ابعاد سلامت سازماني (ساخت دهي، ملاحظه گري، پشتيباني منابع، روحيه، تاکيد علمي و يگانگي نهادي) و اثر بخشي سازماني رابطه معني دار وجود دارد و اگر مديران مدارس در به کاربردن روشهاي ايجاد سلامت سازماني تلاش کنند، اثر بخشي مدارس آنها در تمام ابعاد بهبود خواهد يافت.