مقاله بررسي رابطه بين سلامت سازماني و نگرش هاي مثبت كاري كاركنان در ادارات امور مالياتي استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۴۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين سلامت سازماني و نگرش هاي مثبت كاري كاركنان در ادارات امور مالياتي استان اصفهان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت سازماني
مقاله سازمان سالم
مقاله نگرش هاي مثبت كاري
مقاله نوع دوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: استادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جاوري فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهميت نقش منابع انساني به عنوان يك منبع استراتژيك در سازمان ها و مطرح شدن نيروي انساني به عنوان عمده ترين عامل موثر در وصول ماليات پس از درآمد ملي در نظام هاي مالياتي كشورها، پرداختن به عوامل موثر بر عملكرد سرمايه انساني در سازمان ها و به طور خاص در سازمان امور مالياتي كشور حائز اهميت بسيار است. هدف اين پژوهش بررسي تاثير سلامت سازماني بر نگرش هاي مثبت كاري است. در اين پژوهش از يك جامعه آماري ۱۲۱۹ نفري، نمونه اي به حجم ۲۷۹ نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع آوري داده ها يك پرسشنامه ۴۱ سوالي است و جهت تجزيه و تحليل داده ها ابتدا به تحليل توصيفي و سپس به تحليل استنباطي داده ها بر اساس محاسبه ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس انجام شده است. يافته ها حاكي از اثبات فرضيه هاي تحقيق و وجود رابطه مثبت معنادار بين سلامت سازماني و نگرش هاي مثبت كاري مي باشد و اينكه توجه به سلامت سازماني به دليل تاثيري كه بر اعمال تلاش هاي كاري دارد، از اهميت زيادي در سازمان برخوردار است.