مقاله بررسي رابطه بين شيب منحني رطوبتي و بعضي از ويژگي هاي فيزيکي کيفيت خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۲۷ تا ۱۰۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين شيب منحني رطوبتي و بعضي از ويژگي هاي فيزيکي کيفيت خاک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خاک
مقاله شيب منحني رطوبتي
مقاله مقاومت فروروي
مقاله محدوده حداقل دامنه آب
مقاله آب قابل استفاده گياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: لكزيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرپور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعاريف مختلفي براي کيفيت خاک ارايه شده است و ويژگي هاي مختلف خاک به عنوان شاخص هاي کيفيت خاک توسط محققين مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اينکه تحقيقات انجام شده در زمينه رابطه بين شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف آن (شاخص S) با پارامترهاي فيزيکي خاک بسيار اندک است، اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين شاخص S و ساير شاخص هاي کيفيت فيزيکي خاک انجام شد. بدين منظور ۳۵ نمونه خاک جمع آوري و بعضي از ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي آنها اندازه گيري شد. همچنين مقادير رطوبت آنها در مكش هاي ۰، ۱٫۵، ۲٫۵، ۵٫۵، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ kpa اندازه گيري شد، و با استفاده از نرم افزار RETC پارامترهاي معادله وان گن اختن (۱۹۸۰) تعيين و شيب منحني رطوبتي در نقطه عطف تعين و به عنوان شاخص كيفيت فيزيكي خاك (S) در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS رابطه بين اين شاخص و ويژگي هاي فيزيکي خاك تعيين شد. با توجه به مقدار شاخص S و مقاومت فروروي (PR)، کيفيت فيزيکي خاک هاي مورد مطالعه مناسب است. همچنين همبستگي معني داري بين شاخص S با ميانگين وزني قطر خاکدانه ها (MWD)، درصد رس، نسبت جذب سديم (SAR)، درصد ماده آلي، قابليت هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاک، محدوده حداقل دامنه آب(LLWR) ، آب قابل استفاده گياه (AWC) و مقاومت فروروي (PR) خاك وجود داشت(p<0.01)  علاوه بر اين همبستگي بين شاخص S با جرم مخصوص ظاهري و درصد کربنات کلسيم معادل نيز در سطح آماري ۵ درصد معني دار بود. در بين پارامترهاي مورد بررسي، همبستگي بين شاخص S با درصد رس، جرم مخصوص ظاهري، قابليت هدايت الکتريکي عصاره اشباع خاک و مقاومت فروروي منفي بود و رابطه شاخص S با ساير پارامترها مستقيم بود.