مقاله بررسي رابطه بين شيوه فرزندپروري والدين با كم رويي دختران دبيرستان هاي شهر نورآباد ممسني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۴۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين شيوه فرزندپروري والدين با كم رويي دختران دبيرستان هاي شهر نورآباد ممسني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه فرزندپروري
مقاله كم رويي
مقاله دختران دانش آموز
مقاله والدين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: آزادي شهدخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه شيوه فرزندپروري والدين با كم رويي دختران شهرستان نورآباد ممسني انجام گرفته است.
روش پژوهش، پيمايشي است. نمونه گيري به روش خوشه اي تصادفي چند مرحله اي با مراجعه به دبيرستان ها انجام شد. براي جمع آوري داده هاي پژوهش، از آزمون هاي كم رويي استنفورد و نحوه برخورد والدين استفاده شد که اعتبار اين آزمون ها از روش آلفاي کرونباخ به ترتيب a=0.78 و a=0.72 بدست آمد و براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي همبستگي پيرسون،t  و f استفاده شد. نتايج نشانگر اين است که شيوه فرزندپروري، توقعات و انتظارات والدين با كم رويي دختران رابطه مستقيم، شيوه فرزندپروري محبت آميز با كم رويي دختران رابطه عکس، شيوه فرزندپروري استقلال در امور شخصي با كم رويي دختران رابطه عکس و بين ترتيب تولد با كم رويي رابطه اي معنادار وجود دارد، فرزندان اول نسبت به فرزندان بعدي کم رو ترند و بين رشته تحصيلي (تجربي، رياضي، انساني) با كم رويي رابطه اي معنادار وجود دارد و دانش آموزان رشته رياضي کم رو ترند.
نتيجه گيري: بهتر است والدين از شيوه هاي فرزندپروري محبت آميز و استقلال در امور شخصي بيش تر استفاده کنند و در حد امکان كم رويي خود را درمان کنند تا روي فرزندانشان تاثير نداشته باشد.