مقاله بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با ارتكاب نوجوان به رفتارهاي پرخطر بر اساس مقياس كلونينگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با ارتكاب نوجوان به رفتارهاي پرخطر بر اساس مقياس كلونينگر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوه هاي فرزند پروري والدين
مقاله نوجوان
مقاله رفتارهاي پرخط
مقاله مقياس كلونينگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي اقبال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خانواده نخستين محيطي است كه كودك در آن پرورش مي يابد و در رفتار بعدي فرد فوق العاده موثر است.
نوع تشويق ها، تنبيه و تحذيرها، بي اعتنايي ها و رفتارها در مراحل اوليه زندگي فرد آثاري براي دوره هاي بعدي در او بر جاي مي گذارد. هدف كلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با ارتكاب نوجوان به رفتار هاي پرخطر مي باشد.
روش بررسي: روش تحقيق اين مطالعه، توصيفي از نوع همبستگي است. در اين مطالعه شيوه هاي فرزند پروري آسان گيرانه، مقتدرانه و مستبدانه با استفاده از پرسشنامه شيوه هاي فرزند پروري والدين بامريند (Bamerind) و رفتارهاي پر خطر با مقياس هاي رفتارهاي پرخطر كلونينگر (Cloninger) مورد سنجش قرار گرفتند. نوجوانان رده سني ۱۸-۱۱ ساله شهر بندرعباس و والدين آنها به عنوان جامعه آماري تعيين شد و۱۵۰ نفر به عنوان نمونه هاي آماري به طور تصادفي از بين آنها انتخاب شدند.
نتايج: نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق نشان داد كه بين شيوه فرزند پروري آسان گيرانه والدين و خرده مقياس يا (Sub Scale) اجتناب از آسيب درمقياس رفتار پرخطر كلونينگر در سطح معناداري ۰۳۵/۰ و بين شيوه فرزند پروري دموكراتيك والدين و خرده مقياس يا  (Sub Scale)طهور و نوآوري درآزمون رفتار پرخطر كلونينگر در سطح معناداري ۰۲۲/۰ رابطه وجود دارد. همچنين شيوه فرزند پروري اقتدار– منطقي و خرده مقياس يا (Sub Scale) پاداش اجتماعي در مقياس رفتار پر خطر كلونينگر در سطح معناداري ۰۲۷/۰ نيز با هم رابطه دارند.
نتيجه گيري: بين شيوه هاي فرزند پروري والدين و رفتارهاي سازنده و مخرب فرزندان به دليل نقش برجسته و با اهميت والدين رابطه معنادار وجود دارد. لذا آگاه ساختن والدين و ارائه آموزش هاي خانواده جهت پرورش افراد سالم در جامعه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و سازمان هاي ذيربط مي بايست در اين زمينه نقش فعال تري ايفا نمايند.