مقاله بررسي رابطه بين عزت نفس و اضطراب اجتماعي در دانشجويان دوره کارشناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عزت نفس و اضطراب اجتماعي در دانشجويان دوره کارشناسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب اجتماعي
مقاله عزت نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودنيا ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه اضطراب از سوي دانشجويان، اثرات منفي بر عملکرد علمي آنها در دوران تحصيل و بر سلامت رواني و عملکرد شغلي آنها در آينده دارد. در اين راستا، در سالهاي اخير محققان و پزشکان باليني تلاش هاي فزاينده اي بمنظور فهم اتيولوژي، شيوع و اثرات گسترده اختلال اضطراب اجتماعي نموده اند. هدف: اين مطالعه با هدف تعيين رابطه بين عزت نفس و اضطراب اجتماعي در ميان دانشجويان انجام شده است. تحقيق حاضر با شيوه پيمايشي و مقطعي انجام شد. داده هاي اين مطالعه از ۲۲۰ نفر از دانشجويان دانشگاه يزد که با روش نمونه گيري طبقه اي متناسب، از هفت گروه آموزشي، انتخاب شده بودند، و در آبان ۱۳۸۵ گردآوري شد. اين پاسخگويان، سپس به پرسش هاي مقياس عزت نفس روزنبرگ (RSES) و مقياس فوبي اجتماعي (SPIN) پاسخ دادند. بر اساس نتايج به دست آمده تفاوت معناداري بين پاسخگويان با سطوح مختلف عزت نفس از نظر اضطراب اجتماعي به طور کلي (P<0.05) و مولفه ترس از افراد معتبر (P<0.01) مشاهده شد. تحليل رگرسيون چندگانه سلسله مراتبي نيز نشان داد که مولفه هاي عزت نفس، ۱۶٫۱ درصد از واريانس متغير اضطراب اجتماعي را تبيين نموده است. رابطه معکوسي ميان عزت نفس و نيز مولفه ارزيابي خود از سازه عزت نفس و اضطراب اجتماعي به طور کلي و مولفه ترس از افراد معتبر از سازه اضطراب اجتماعي وجود داشت. هر مقدار نمره افراد در مقياس عزت نفس و مولفه ارزيابي خود بالاتر مي رفت، نمرات آنان در مقياس اضطراب اجتماعي کاهش مي يافت.