مقاله بررسي رابطه بين عملکرد دانه و اجزا آن در مناسبترين تراکم در ارقام گندم با استفاده از تجزيه عليت (PATH ANALYSIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۱۴ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عملکرد دانه و اجزا آن در مناسبترين تراکم در ارقام گندم با استفاده از تجزيه عليت (PATH ANALYSIS)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان
مقاله تراکم
مقاله عملکرد
مقاله اجزا عملکرد
مقاله وزن هزار دانه
مقاله تجزيه عليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حقيقي برمك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين رابطه بين عملکرد و اجزا آن در تراکم هاي مختلف گندم نان، آزمايشي در سال زراعي ۸۷-۱۳۸۶ در مزرعه آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان انجام گرديد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل با دو فاکتور تراکم و رقم و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام گرديد. سطوح تراکم به عنوان فاکتور اول عبارت بودند از ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰و ۵۰۰ بوته در مترمربع و رقم هاي مرودشت، چمران، شيراز، دارابІІ و نيک نژاد به عنوان فاکتور دوم بودند. اندازه گيري ها شامل عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه بود. بين تراکم ها و و رقم ها از لحاظ عملکرد دانه اختلاف معني داري مشاهده شد، ولي اثر متقابل رقم و تراکم بر عملکرد معني دار نگرديد. بهترين تراکم از لحاظ عملکرد دانه ۵۰۰ بوته در متر مربع (با عملکرد ۵۶۷۸ کيلوگرم در هکتار) و بهترين رقم از لحاظ عملکرد رقم مرودشت (با عملکرد ۴۹۷۶ کيلوگرم در هکتار) بود. در تراکم ۵۰۰ بوته در متر مربع با استفاده از ميانگين پنج رقم همبستگي ساده عملکرد با اجزا آن (تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه) محاسبه شد. همبستگي ساده اجزا به غير از وزن هزار دانه با عملکرد دانه مثبت بود که در اين ميان تعداد سنبله در متر مربع بالاترين ميزان همبستگي ساده را با عملکرد داشت. به منظور بررسي گسترده تر رابطه اجزا عملکرد با عملکرد، همبستگي ساده طبق روش دوي و لو به دو جزء اثر مستقيم و غير مستقيم تقسيم شد. در مورد وزن هزار دانه جدول تجزيه عليت نشان داد که با وجودي که همبستگي ساده وزن هزار دانه با عملکرد منفي است، ولي وزن هزار دانه اثر مستقيم مثبتي را برروي عملکرد دانه دارد (P=0.304) توجيه به اين صورت است که اگر وزن هزار دانه کاملا مستقل از ساير اجزاي عملکرد عمل کند، اثر آن برروي عملکرد مثبت است، يعني با افزايش وزن هزار دانه عملکرد هم افزايش مي يابد، ولي اين صفت اثرات منفي خودش را بر عملکرد، از طريق جزء ديگر عملکرد يعني تعداد دانه در سنبله نشان مي دهد. اثرات منفي کاهش اين جزء از اجزاي عملکرد از اثر مثبت وزن هزار دانه بر عملکرد بيشتر است. بنابراين با وجودي که وزن هزار دانه از اجزا اصلي عملکرد مي باشد، ولي اثر ظاهري آن برروي عملکرد منفي است. به اين ترتيب توصيه مي گردد که در برنامه هاي به نژادي به منظور بالا بردن عملکرد دانه، صفت تعداد دانه در سنبله مورد تاکيد بيشتر قرار گيرد.