مقاله بررسي رابطه بين عملکرد و اجزاي آن با ميزان توليد کربوهيدرات هاي محلول در شرايط تنش شوري چهار رقم گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي به زراعي(تنش هاي محيطي در علوم گياهي) از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عملکرد و اجزاي آن با ميزان توليد کربوهيدرات هاي محلول در شرايط تنش شوري چهار رقم گندم
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله عملکرد
مقاله کربوهيدرات
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي ميزان تحمل چهار رقم گندم (فلات، نيک نژاد، روشن و چمران) به شوري، آزمايشي در ايستگاه تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد به مدت ۲ سال انجام گرفت. چهار تيمار شوري ۱dsm (شاهد) ۳ و ۵ و ۷ دسي زيمنس بر متر به کار برده شد. طرح آزمايشي مورد استفاده کرت هاي خرد شده در پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در نظر گرفته شد. تيمارهاي شوري در کرت هاي اصلي و رقم هاي گندم در کرت هاي فرعي قرار گرفتند و صفات عملکرد، اجزاي عملکرد و ميزان کربوهيدرات هاي برگ پرچم ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که در شرايط تنش تعداد دانه و سنبله درگياه کاهش معني دار داشتند و وزن دانه حساسيت کمتري داشت. عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک نيز در شرايط تنش کاهش معني داري نشان دادند. در بين رقم ها، فلات کمترين و چمران بيشترين مقدار عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک را توليدکرد. تفاوت مقدار عملکرد بيولوژيک به کاهش تعداد پنجه و سنبله در گياه، کاهش سطح برگ و ارتفاع مرتبط بود. کاهش عملکرد دانه به کاهش تعداد سنبله در گياه و تعداد دانه در سنبله مربوط مي باشد. تنش شوري مقدار پلي ساکاريدها را کاهش داد ولي سبب افزايش ميزان محتوي ساکارز و فروکتان شد. با افزايش کربوهيدرات ها تحمل به تنش بيشتر شد. در واقع تنش اثر کاهنده روي رشد و عوامل موثر در عملکرد داشت. در مجموع رقم فلات کمترين و رقم چمران بيشترين مقدار عملکرد را توليد کردند.