مقاله بررسي رابطه بين عملکرد و اجزا آن و شاخص هاي غلبه بر تنش با ميزان توليد کربوهيدرات هاي محلول در شرايط تنش شوري در گياه جو بدون پوشينه (Hordeum sativum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عملکرد و اجزا آن و شاخص هاي غلبه بر تنش با ميزان توليد کربوهيدرات هاي محلول در شرايط تنش شوري در گياه جو بدون پوشينه (Hordeum sativum L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوري
مقاله جو بدون پوشينه
مقاله عملکرد
مقاله کربوهيدرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بيشتر مناطق ايران رشد و عملکرد غلات بدليل شوري کاهش مي يابد. يکي از مناسب ترين گياهان براي چنين شرايطي جو بدون پوشينه است. چهار ژنوتيپ جو بدون پوشينه (UH3،U46M ،EHM81-12 وCM67 ) در ايستگاه تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اقليد به مدت دو سال در دو آزمايش جداگانه براي بررسي ميزان تحمل آنها به شوري مورد ارزيابي قرار گرفتند چهار تيمار شوري ۱ (شاهد) ۵ و ۱۰ و ۱۵ دسي زيمنس بر متر) بکار برده شدند. تيمارهاي آزمايش در قالب آزمايش اسپليت پلات بر پايه بلوک کامل تصادفي در سه تکرار اعمال شدند. تيمارهاي شوري در کرت هاي اصلي و ژنوتيپهاي جو بدون پوشينه در کرتهاي فرعي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تعداد دانه و سنبله درگياه کاهش معني داري در شرايط تنش داشتند و وزن دانه حاسسيت کمتري داشت. عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک نيز در شرايط تنش شوري کاهش نشان دادند و دربين ژنوتيپ ها، UH3 کمترين و ژنوتيپ GM67 بيشترين مقدار عملکرد دانه و عملکرد بيولوژيک را داشتند. تنش، مقدار پلي ساکاريدها را کاهش داد. اما باعث افزايش ميزان محتوي ساکارز و فروکتان شد. با افزايش کربوهيدراتها تحمل به تنش بيشتر شد. در واقع تنش اثر کاهنده روي رشد و عوامل موثر در عملکرد داشت. درکل ژنوتيپ UH3 کمترين مقدار و ژنوتيپ CM67 بيشترين مقدار عملکرد را داشتند. همه ژنوتيپهاي جو بدون پوشينه در اين آزمايش متحمل به تنش شوري بودند.