مقاله بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي و جمعيتي و ميزان شيوع افسردگي در بين سالمندان بالاي ۶۰ سال در مراکز سالمندان تحت پوشش مرکز بهزيستي شهر شيراز در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي و جمعيتي و ميزان شيوع افسردگي در بين سالمندان بالاي ۶۰ سال در مراکز سالمندان تحت پوشش مرکز بهزيستي شهر شيراز در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله سالمندي
مقاله عوامل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشفي سيدمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: خاني جيحوني علي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگي يکي از شايعترين اختلالات قرن حاضر، چهارمين اختلال هزينه بر جهان و بدون شک دومين اختلال پرهزينه جهان تا سال ۲۰۱۵ مي باشد. برخي از ويژگي هاي جمعيت شناختي و اجتماعي در بين سالمندان باعث کاهش يا افزايش افسردگي در آنان مي شود. مطالعه حاضر به بررسي رابطه بين عوامل اجتماعي و جمعيتي و ميزان شيوع افسردگي در بين سالمندان بالاي ۶۰ سال در مراکز سالمندان تحت پوشش مرکز بهزيستي شهر شيراز در سال ۱۳۸۷ مي پردازد.
روش کار: مطالعه به صورت مقطعي بر روي ۱۲۰ نفر (۱۰۰ نفر زن و ۲۰ نفر مرد) از سالمندان بالاي ۶۰ سال تحت پوشش ۶ مرکز بهزيستي شيراز در سال ۱۳۸۷ انجام شد. از هر مرکز ۳۰ نفر به طور تصادفي انتخاب گرديدند. ابزار پژوهش پرسشنامه افسردگي (بک) و نيز پرسشنامه اي که سن، وضعيت تاهل، وضعيت سواد، وضعيت فعاليت، تعداد کل فرزندان و درآمد سالانه افراد را مورد بررسي قرار داد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از دو آزمون همبستگي پيرسون و t گروههاي مستقل استفاده شد.
نتايج: از کل افراد مورد مطالعه، ۶۵ درصد (۷۸ نفر) داراي افسردگي خفيف و ۲۵٫۸۳ درصد (۳۱ نفر) متوسط و ۹٫۱۷ درصد (۱۱ نفر) شديد بودند. بين وضعيت تاهل، سن، وضع فعاليت، درآمد و افسردگي رابطه معني داري وجود داشت. اما هيچ ارتباطي بين افسردگي و وضع سواد و تعداد کل فرزندان مشاهده نشد.
نتيجه گيري: از يافته هاي مطالعه چنين بر مي آيد که برخي از ويژگيهاي جمعيت شناختي و اجتماعي در بين سالمندان، مي تواند باعث افزايش يا کاهش احتمال افسردگي در آنان شود که از اين طريق مي توان مرتبه و ميزان افسردگي را تعيين نمود و شناسايي اين عوامل و انجام راهکارهاي مناسب در قبال آن تاثير بسزايي در کاهش افسردگي آنان خواهد داشت.