مقاله بررسي رابطه بين عوامل فردي و سازماني با بهره وري پژوهشي اعضاي هيات علمي کشاورزي مورد مطالعه: دانشکده هاي کشاورزي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي رابطه بين عوامل فردي و سازماني با بهره وري پژوهشي اعضاي هيات علمي کشاورزي مورد مطالعه: دانشکده هاي کشاورزي استان تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري پژوهشي
مقاله هيات علمي کشاورزي
مقاله عوامل فردي
مقاله عوامل سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان ژاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين عوامل فردي و سازماني با بهره وري پژوهشي اعضاي هيات علمي کشاورزي بود. جامعه آماري تحقيق را ۳۰۳ نفر عضو هيات علمي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي کرج، پرديس ابوريحان در دانشگاه تهران و دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس تشکيل داد. داده هاي مربوط به بهره وري پژوهشي و ويژگيهاي فردي از پرونده هاي اعضاي هيات علمي استخراج گرديد. براي گردآوري اطلاعات مربوط به عوامل روانشناختي و سازماني از ابزار پرسشنامه استفاده شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ بين ۷۴/۰ تا ۹۷/۰ محاسبه گرديد. يافته هاي تحقيق نشان داد که در پرديس کشاورزي و منابع طبيعي و پرديس ابوريحان دانشگاه تهران از بين عوامل فردي، رتبه علمي و اعتماد به نفس و از بين عوامل سازماني، مديريت مشارکتي، رابطه معني داري در سطح يک درصد با بهره وري پژوهشي اعضاي هيات علمي داشتند. در دانشکده کشاورزي تربيت مدرس هيچ رابطه معني داري بين عوامل فردي و بهره وري پژوهشي مشاهده نگرديد. ولي از بين عوامل سازماني، اهداف روشن پژوهش و سيستم مشاوره، داراي رابطه معني دار در سطح يک درصد بودند. تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي سيستم مشاوره، انگيزه و شبکه ارتباطي با همکاران، حدود ۸/۶۲ درصد تغييرات بهره وري پژوهشي اعضاي هيات علمي را در دانشكده هاي مذكور تبيين مي نمايد.